Saa­ga Päk­ki­län työ Berliinin

Iiläisen Saaga Päkkilän työ "Onnea on... koira lumessa" valittiin finaaliin valtakunnallisessa piirustuskilpailussa.

Jakun kou­lun kol­mas­luok­ka­lai­sen Saa­ga Päk­ki­län työ sijoit­tui jae­tul­le ensim­mäi­sel­le sijal­le osuus­pank­kien val­ta­kun­nal­li­ses­sa kil­pai­lus­sa. Saa­gan työ “Onnea on… koi­ra lumes­sa” jat­kaa syk­syl­lä Ber­lii­nis­sä jär­jes­tet­tä­vään kan­sain­vä­li­seen finaa­liin. Raa­ti tote­si Saa­gan työs­tä: “Herk­kä yksi­tyis­koh­dil­taan rikas ja tun­nel­mal­li­nen työ, jos­sa teki­jä on yhdis­tä­nyt tai­dok­kaas­ti eri tek­nii­koi­ta. Työs­tä välit­tyy rau­ha, valoi­suus ja onni, jon­ka läh­tee­nä on luon­to ja eläi­met. Värit… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus