S-mar­ket Iin val­mis­tu­nut­ta laa­jen­nus­ta juh­lit­tiin

Vii­me vuo­den lopul­la aloi­te­tut laa­jen­nus- ja kun­nos­tus­työt Kisa­tien S-mar­ke­tis­sa sai­vat vii­me vii­kol­la vii­mei­sen­kin silauk­sen­sa, ja uudis­tu­neen myy­mä­län ava­jai­sia juh­lit­tiin tors­tai­na ilma­pal­lo­jen, mais­tiais­ten, arvon­to­jen sekä täy­te­kak­ku­kah­vien mer­keis­sä.

Remon­tin val­mis­tu­mi­ses­ta oli­vat iloit­se­mas­sa hen­ki­lö­kun­nan, asiak­kai­den ja myy­mä­lä­pääl­lik­kö Mika Mat­ti­lan lisäk­si Osuus­kaup­pa Ari­nan mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Maria Yli­ta­pio, ryh­mä­pääl­lik­kö Heik­ki Luh­ta­nen sekä mar­ket- ja ABC-kau­pan toi­mia­la­joh­ta­ja Mik­ko Pol­so.
Ava­jais­ta­pah­tu­man vie­raik­si saa­tiin myös lap­si­ryh­mä Nik­ka­rin päi­vä­ko­dis­ta, ja las­ten lau­lue­si­tys kerä­si­kin ympä­ril­le run­saas­ti kuu­li­joi­ta sekä rai­ku­vat aplo­dit.

Asiak­kai­den ymmär­tä­myk­sel­le kii­tos­ta

Myy­mä­lä­pääl­lik­kö Mika Mat­ti­la sai vih­doin huo­kais­ta hel­po­tuk­ses­ta, kun kun­nos­tus­töi­den ajan val­lin­nut epä­jär­jes­tys ja tuot­tei­den pai­kas­ta toi­seen siir­te­ly on saa­tu päät­ty­mään.

– Niin hen­ki­lö­kun­ta kuin asiak­kaat ansait­se­vat isot kii­tok­set sii­tä, että asioin­ti on kaa­ok­ses­ta huo­li­mat­ta suju­nut hyvin koko remon­tin ajan, eikä myyn­tiin­kään ole tul­lut not­kah­dus­ta, Mat­ti­la tote­aa.

Vuon­na 2009 raken­net­tu S-mar­ket osoit­tau­tui jo kah­den vuo­den toi­min­nan jäl­keen lii­an pie­nek­si kas­va­vil­le asia­kas­mää­ril­le, joten laa­jen­nus on tul­lut tosi tar­pee­seen.
Mat­ti­lan mukaan laa­jen­nus toi liik­kee­seen vajaan kol­men­sa­dan neliön ver­ran lisä­ti­laa, jol­loin koko­naan uusia tuot­tei­ta var­ten saa­tiin 60 hyl­ly­mo­duu­lia.
– Tuo­te­va­li­koi­ma lisään­tyi noin 1 100 artik­ke­lin ver­ran, ja tilaa jäi vie­lä asiak­kai­den toi­vei­den mukais­ten uutuus­tuot­tei­den han­kin­nal­le. Hei­dän toi­vei­taan tulem­me­kin jat­kos­sa kuun­te­le­maan sekä pyrim­me toteut­ta­maan, Mat­ti­la lupaa.

Kus­tan­nuk­sil­taan 800 000 euron inves­toin­ti takaa Iin S-mar­ke­til­le riit­tä­vät puit­teet useik­si vuo­sik­si eteen­päin.
– Laa­jen­tu­neen vali­koi­man myö­tä tulee toi­vot­ta­vas­ti myös yhä useam­pi pai­kal­li­nen euro käy­te­tyk­si omas­sa kun­nas­sa toi­mi­viin pal­ve­lui­hin, myy­mä­lä­pääl­lik­kö miel­tää.
Työn­te­ki­jöi­tä uudis­tu­nees­sa myy­mä­läs­sä on kaik­ki­aan kol­me­kym­men­tä mukaan lukien osa-aika­työ­tä teke­vät vii­kon­lop­pu­työn­te­ki­jät ja opis­ke­li­jat.

Myös Keis­kan pal­ve­lut uudis­tu­vat

Heik­ki Luh­ta­nen ja Maria Yli­ta­pio ker­toi­vat laa­jen­nus- ja kun­nos­tus­töi­den ole­van vauh­dis­sa useil­la paik­ka­kun­nil­la ympä­ri Poh­jois-Suo­mea, kuten Rova­nie­mel­lä, Kemis­sä ja Sodan­ky­läs­sä sekä Hau­ki­pu­taal­la, mis­sä Keis­kan ABC-ase­man muu­tos­työt Sale-myy­mä­läk­si ovat hyväs­sä vauh­dis­sa.

– Alu­eel­la on havait­tu ole­van enem­män kysyn­tää ruo­ka­kau­pal­le kuin ravin­to­lal­le. Tank­kaus tulee jat­kos­sa­kin säi­ly­mään, ja Sale-myy­mä­län aukio­loa­jat pide­tään pit­ki­nä, Luh­ta­nen valot­taa.

Remon­tin ajan lii­ke on sujet­tu­na, ja sen työn­te­ki­jät ovat työs­ken­nel­leet Iin S-mar­ke­tis­sa.
– He palaa­vat omaan työ­pis­tee­seen­sä sisus­tus­töi­hin, ja muu­tos­työt on tar­koi­tus saa­da pää­tök­seen tou­ko­kuun aika­na sekä ovet auki asiak­kail­le heti kesä­kuun alus­sa, sanoo Luh­ta­nen, jon­ka mukaan polt­toai­nei­den ja kaa­sun myyn­ti tulee Salen yhtey­des­sä jat­kos­sa­kin säi­ly­mään, ja myy­mä­lään sijoi­te­taan myös pie­ni kah­vi­pis­te. Liik­keen vie­res­sä sijait­se­va yksi­tyi­sen yrit­tä­jän ren­gas­mar­ket puo­les­taan jat­kaa toi­min­taan­sa enti­sel­lään.