Rus­kon Beto­ni sai luvan murs­kaus­töi­den aloittamiseen

Rus­kon Beto­ni Oy on saa­nut ympä­ris­tö­tar­kas­ta­jan luvan aloit­taa murs­kaus­toi­min­nan Olha­vas­sa sijait­se­val­la maa-aines­ten ottoalueellaan.

Käpy­läk­si nimet­ty ottoa­lue sijait­see Kont­ti­lan­tien ja Vuor­nos­kan­kaan­tien lähet­ty­vil­lä noin 15 kilo­met­rin pääs­sä Olha­vas­ta. Yhtiö saa har­joit­taa murs­kaus­ta alu­eel­la 13.3.2023–14.5.2023 väli­se­nä aika­na arki­sin kel­lo 6–22 välil­lä. Murs­kaus­ta voi teh­dä alu­eel­la täl­lä aika­vä­lil­lä enin­tään 31 päi­vää, ja tämän ylit­tyes­sä alu­eel­le on haet­ta­va ympäristölupa.

Yhtiön mukaan murs­kaus­töi­den aika­na alu­eel­la melua aiheut­ta­vat pyö­rä­ko­neet, kai­vin­ko­ne sekä itse murs­kausyk­sik­kö. Melu­ta­so kym­me­nen met­rin etäi­syy­del­lä toi­min­nas­ta on 117 desibeliä.

Yhtiö aikoo sijoit­taa murs­kausyk­si­kön mon­tun poh­jal­le, jol­loin sen reu­nuk­set osit­tain suo­jaa­vat melul­ta. Lähim­män melus­ta häi­riin­ty­vän koh­teen arvioi­daan ole­van noin 1,3 kilo­met­rin etäi­syy­del­lä toimipaikasta.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.