Pek­ka Ahma­vaa­ra Iis­tä oli aina Poh­jois-Suo­men asial­la

” Huom ! Kun sil­lä asial­la, joka täs­sä kir­jees­sä on esi­tet­ty on his­to­rial­li­nen mer­ki­tys, olen sen tähän kir­joit­ta­nut ”. Ahma­vaa­ra alkoi kir­joi­tel­la leh­tiin yleis­luon­toi­sem­pia jut­tu­ja esim. maan­tei­den ”ylös­pi­dos­ta ”. Kir­joi­tuk­set, ja laa­jem­min­kin tun­ne­tuk­si tule­mi­nen kun­nal­lis­mie­he­nä, joh­ti­vat sii­hen, että hänet valit­tiin vuo­den 1894 val­tio­päi­vil­le Kemin tuo­mio­kun­nas­ta edus­ta­maan talon­poi­kais­sää­tyä. Sen jäl­keen hän oli­kin edus­ta­ja­na kai­kil­la val­tio­päi­vil­lä nii­den lopet­ta­mi­seen vuo­teen 1906 saak­ka, jol­loin tuli edus­kun­ta­uu­dis­tus ja ylei­nen ja yhtä­läi­nen äänioi­keus sekä vaa­li­kel­poi­suus yli 24- vuo­tiail­le mie­hil­le ja nai­sil­le ensim­mäi­se­nä koko maa­il­mas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus