Päät­tä­jäl­tä: Ii tar­vit­see suju­vam­pia joukkoliikenneyhteyksiä

Oulun seu­dul­li­sen jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­so­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen on par­hail­laan käyn­nis­sä. Pal­ve­lu­ta­so­suun­ni­tel­man perus­teel­la laa­di­taan tule­vat rei­tit ja aika­tau­lut — käy­tän­nös­sä mää­ri­tel­lään jouk­ko­lii­ken­teen tule­vat edel­ly­tyk­set pal­vel­la seu­dun liik­ku­mis­tar­pei­ta. Käyt­tä­jien näkö­kul­ma tulee ottaa aidos­ti huo­mioon sii­nä kuin jär­jes­tä­jien­kin. Jouk­ko­lii­ken­ne voi olla todel­li­nen vaih­toeh­to vas­ta sil­loin, kun se on tar­peek­si nope­aa, jous­ta­vaa ja kus­tan­nuk­sil­taan koh­tuul­lis­ta. Vuon­na 2012 on lin­jat­tu näin: ”Naa­pu­ri­kun­nis­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus