Sini­ris­ti­lip­pu lie­huu kaa­mo­syös­sä­kin

No nyt se koit­taa, suu­ri het­ki. Suo­mi täyt­tää 100 vuot­ta huo­men­na. On niin iso juh­la, että tuli juhan­nus tal­ven kes­kel­le,  kun lipu­tus­käy­tän­töä­kin muu­tet­tiin tämän itse­näi­syys­päi­vän osal­ta. Lipun voi halu­tes­saan nos­taa sal­koon jo tänään tiis­tai-ilta­na kel­lo 18. Lip­pu saa lie­hua tal­ven kaa­mo­syös­sä itse­näi­syys­päi­vän iltaan kel­lo 22 saak­ka.

Pimeys tuo liput­ta­mi­seen kui­ten­kin omat kom­mer­venk­kin­sä. Lip­pu pitää nimit­täin valais­ta yök­si.  On siis han­kit­ta­va jokin eril­li­nen, lip­puun koh­dis­tet­ta­va valai­sin. Ohjeis­tuk­sen mukaan lipun kuvio ja värien tulee erot­tua sel­keäs­ti. Väri­va­lo­ja ei siis saa käyt­tää, sil­lä lipun val­koi­sen tulee näyt­tää val­koi­sel­ta ja sini­sen sini­sel­tä.
Eikö lip­pu­tan­gon vie­rei­nen piha­lamp­pu tai katu­va­lo kel­paa? Sisä­mi­nis­te­ri­öön lähe­tet­tyyn kyse­lyyn vas­taa minis­te­riön verk­ko­pää­toi­mit­ta­ja Ulla Tulo­nen.
– Piha- tai katu­va­lo ei rii­tä, vaan lip­pu pitää erik­seen valais­ta. Jos valai­su ei ole mah­dol­lis­ta, itse­näi­syys­päi­vä­nä lipu­te­taan nor­maa­lin käy­tän­nön mukai­ses­ti  kel­lo 8–20, tar­ken­taa Tulo­nen.
Oli­si­han se ollut ihan haus­kaa, että liput oli­si­vat voi­neet lie­hua läpi yön, vaik­ka­kin sit­ten säk­ki­pi­mey­des­sä. Edes näin ker­ran sadas­sa vuo­des­sa. Toki ymmär­tää, että lip­pu on arvo­kas kan­sal­lis­sym­bo­li, jota pitää koh­del­la arvok­kaas­ti ja tie­tyin sään­nöin.

Suo­men lip­pu on eri­tyi­sen kau­nis. Nyt on vai­kea kuvi­tel­la, että lip­pu oli­si toi­sen­lai­nen tai eri­vä­ri­nen.  Sini­ris­ti­lip­pu vah­vis­tet­tiin Suo­men lipuk­si 29.5.1918. Sini­ris­ti­li­pun suun­nit­te­li­vat Eero Snell­man ja Bru­no Tuuk­ka­nen. Sitä ennen kes­kus­te­lua käy­tiin, pitäi­si­kö lipun olla puna­kel­tai­nen vai sini­val­koi­nen, lei­jo­na­lip­pu vai ris­ti­lip­pu. Hyvään rat­kai­suun pää­dyt­tiin.

Auli Haa­pa­la