Oulun­kaa­ren Oma­hoi­don ulkoa­su uudistui

Oulunkaaren Omahoito on nyt uudistunut ulkoasultaan. Kuvakaappaus Oulunkaaren Omahoidon verkkosivuilta.Oulunkaaren Omahoito on nyt uudistunut ulkoasultaan. Kuvakaappaus Oulunkaaren Omahoidon verkkosivuilta.

Oulun­kaa­ren Oma­hoi­don ulkoa­su on uudis­tet­tu. Uusi ulkoa­su on yhden­mu­kai­nen Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Poh­teen brän­din kans­sa. Oulun­kaa­ren Oma­hoi­don verk­ko-osoi­te pysyy kui­ten­kin sama­na kuin aiemminkin.

Oulun­kaa­ren Oma­hoi­to on yksi Poh­teen asuk­kail­leen tar­joa­mis­ta säh­köi­sis­tä hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen pal­ve­lu­ka­na­vis­ta, jota voi käyt­tää ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta. Oma­hoi­don kaut­ta voi esi­mer­kik­si teh­dä ajan­va­rauk­sia, kat­sel­la labo­ra­to­rio­tu­lok­sia ja olla vies­til­lä yhtey­des­sä oman sosi­aa­li- ja ter­veys­a­se­man ammattilaisiin.

Oulun­kaa­ren Oma­hoi­toa voi­vat käyt­tää asuk­kaat, joi­den koti­kun­ta on Ii, Pudas­jär­vi, Uta­jär­vi tai Vaala.