Osal­lis­ta­vas­sa bud­je­toin­nis­sa eni­ten ääniä lii­kun­ta- ja leik­ki­puis­tol­le sekä ran­ta- ja vene­val­ka­ma alu­een kunnostukseen

Iin hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­ta vah­vis­ti 5.6. kokouk­ses­saan osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin äänes­tyk­sen tulok­sen ja päät­ti käyt­tää bud­je­toin­tiin 20 500 euroa, joil­la kak­si eni­ten ääniä saa­nut­ta ehdo­tus­ta toteu­te­taan. Eni­ten ääniä sai Olha­van kehit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen ehdo­tus lii­kun­ta- ja leik­ki­puis­to Pöllimetsä1, jota äänes­ti 421 kun­ta­lais­ta ja toi­sek­si eni­ten, eli 280 ään­tä, kerä­si Oijär­ven Kyläyh­dis­tyk­sen ehdo­tus ran­ta- ja vene­val­ka­ma alu­een teke­mi­nen tur­val­li­sek­si ja toimivammaksi.

Las­ten lii­kun­ta- ja leik­ki­puis­to sisäl­tää muun muas­sa moni­toi­mi­vä­li­ne­liu­ku­mäen ja puis­ton nimi Pöl­li­met­sä sekä raken­teet tuo­vat esil­le Olha­van savot­ta­his­to­ri­aa. Kus­tan­nusar­vio on 13 000 euroa. Oijär­ven ran­ta- ja vene­val­ka­man kehit­tä­mi­sen kus­tan­nusar­vio on 7500 euroa ja se sisäl­tää laa­jen­nus­työt kai­vin­ko­neel­la, lisä­murs­keen, park­kia­lu­een valais­tuk­sen ja esteet­tö­män vessan.

Kun­nan hyvin­voin­ti­pal­ve­lut pitää molem­pien yhdis­tys­ten kans­sa käyn­nis­tys­pa­la­ve­rit, jois­sa käy­dään läpi ideoi­den toteu­tus. Yhdis­tyk­set käyn­nis­tä­vät kaik­ki tar­vit­ta­vat lupa- ja han­kin­ta­pro­ses­sit kesä­kuus­sa 2024 ja hank­keet val­mis­tu­vat kulu­van vuo­den lop­puun men­nes­sä. Kar­hun uima­pai­kan varus­ta­mi­nen sai 222 ään­tä, Kylä­ka­noot­ti-idea 61 ään­tä, Ves­kan muis­to­mer­kin suo­jaus 21 ään­tä ja kun­to­sa­li­kor­tin lai­naa­mi­nen kir­jas­to sai 17 ääntä.