Opis­toi­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen alkoi

Iin kan­sa­lais­opis­ton ja Oulu-opis­ton luku­vuo­den 2022–2023 kurs­sien ilmoit­tau­tu­mi­nen alkoi kes­ki­viik­ko­na 3.8.

Iin kan­sa­lais­opis­ton kurs­seil­le voi ilmoit­tau­tua ver­kos­sa tai puhe­li­mit­se opis­ton toi­mis­toon. Iin kan­sa­lais­opis­ton kurs­si­va­li­koi­ma on esi­tel­ty kotei­hin jae­tus­sa opin­to-ohjel­mas­sa sekä netis­sä osoit­tees­sa uusi.opistopalvelut.fi/ii/fi.

Oulu-opis­tos­sa alkoi kes­ki­viik­ko­na ilmoit­tau­tu­mi­nen tai­de­kou­luun (täy­den­nys), mui­hin las­ten ja nuor­ten kurs­seil­le sekä musiik­kiin. Tors­tai­na 4.8. avau­tuu ilmoit­tau­tu­mi­nen lii­kun­taan, lii­kun­ta­kou­luun ja tans­siin. Maa­nan­tais­ta 8.8. alkaen voi ilmoit­tau­tua kiel­ten kurs­seil­le, 9.8. käden­tai­to­jen sekä teks­tii­li- ja tek­ni­sen työn kurs­seil­le. 10.8. avau­tuu ilmoit­tau­tu­mi­nen muil­le kurs­seil­le, kuten his­to­rian, yhteis­kun­nan ja kuva­tai­tei­den opintoihin.

Oulu-opis­ton kurs­sioh­jel­ma ja ilmoit­tau­tu­mi­nen löy­tyy netis­tä osoit­tees­ta www.ouluopisto.fi. Pai­net­tua opin­to-opas­ta saa kir­jas­tois­ta, Oulu10-toi­mi­pai­kois­ta ja opis­ton toimistoista.