Nie­me­lät voit­toi­hin – nai­set vauh­dis­sa Illissä

Satei­sen tors­tain jäl­keen lap­poi aurin­koi­se­na per­jan­tai­na Illiin kan­saa tien täy­vel­tä. Kir­kon­pen­kit not­kui­vat istu­jis­ta. Nyky­ai­ka ei näky­nyt ase­tel­mis­sa: mie­het oli­vat ete­lä­pen­kil­lä ja Päk­ki­kan­kaan rou­vat, Huo­vi­sen Tuu­la, Mar­ja-Lee­na ja muu hame­vä­ki poh­jois­pääs­sä. Kes­kel­lä oli itseoi­keu­te­tus­ti nes­tor Leken sija. Kahen puo­len sii­nä Arp­pa, Kur­ke­la ja Vode. Von Back­man oli jät­tä­nyt Lei­jo­na-mopon lat­tauk­seen ja tul­lut itse lat­tau­maan kir­kon­pen­kil­le naa­pu­rin kai­man kyy­dil­lä. Pekan­räm­meen poruk­kaa oli pit­kin kent­tiä. Ujos­ti majan nur­kal­la sei­sos­ke­li Ala­ran­nan mies kave­ri­naan Illin­juok­su­jen ja Tapion hiih­to­jen legen­da Rite Käy­rä. Muu­ta­ma kat­so­ja tuli hake­maan nim­ma­ria komioi­sa pyö­räi­ly­kamp­peis­sa olleel­ta Päk­ki­kan­kaan lähiön Köö­pe­lin län­si­lai­jan urhei­lu­mie­hel­tä Alpo Amon­se­nil­ta luul­len tätä Lance Arm­stron­gik­si. Krohn­sien hau­va piti ään­tä koko illan. Lie­kö ora­via liik­ku­nut lähi­puis­sa. Tii­ron Tim­pan ses­sa ei hauk­ku­nu, kos­ka on pääs­syt urhei­lusu­kuun ja tie­tää pelin hen­gen Illissä.

Kum­ma näky koh­ta­si kan­saa. Sta­dio­nin hevo­sen­ken­kä ja vähän yli­kin oli aivan har­maa. Mitä­hän tuo entei­lee, ihi­me­tel­tiin joukolla. 

– Aika vana­ha­han se tuo baa­na on, mut­ta ei kuk­kaan har­maa­nu vii­ko­sa, en aina­kaan minä, tote­si usea hen­ki­lö kir­kon­pen­kin nais­kat­so­mos­sa. Mies­ten puo­lel­la iloit­tiin sitä, että Pame­la-kum­pa­reet eivät olleen vaih­ta­neet väriä. 

– Se on kivi­tuh­kaa, sanoi­vat monil­la työ­mail­la pyö­ri­neet, mel­kein tur­ku­lais­kak­sik­ko Tii­ron Mat­ti ja Sep­po sekä Pert­tu­lan Ris­to. Kir­kon­pen­kil­tä kuu­lui spon­taa­ni kysy­mys: – Häh? Har­taal­le kir­kon­pen­kin kan­sal­le oli Isos­ta Kir­jas­ta tut­tu sanon­ta ripo­tel­la tuh­kaa pääl­leen, kun joku asia men­nee hänek­seen. Voi­jaan lisäk­si jopa repäis­tä iho­kas. Tul­tiin sii­hen tulok­seen, että Iin kun­ta on päi­vit­tä­nyt Ison Kir­jan tuh­kan roo­lin nyky­ai­kaan ja Illiin sopi­vak­si. Tuh­kan ripot­te­le­mi­nen tuu­li­ses­sa Tohi­lan­haa­ran ran­nas­sa huo­non juok­sun pääl­le on han­ka­laa. Mate­ri­aa­li haih­tuu sanan mukai­ses­ti kuin tuh­ka tuu­leen. Iho­kas­ta­kaan ei pas­saa repäis­tä sääs­kien takia. Kivi­tuh­ka on parem­pi ripot­te­lu­ma­te­ri­aa­li. Se ei len­nä huk­kaan eikä tule mit­ta­tap­pio­ta. Kan­nat­taa pit­tää lak­ki pää­sä, sil­lä kivi­tuh­ka­sa saat­taa­pi olla terä­viä siruja.

Voit­ta­jat tul­lee, tote­si direk­to­raat­ti Nöö­ti, Ari, Arja ja kel­lo­mies, kun Illin isän­tä Han­nu Nie­me­lä ja nuo­ri­her­ra Paa­vo aste­li­vat lapun nou­toon. Kak­si­kol­la oli tar­koi­tus vet­ris­tel­lä koi­pi­aan vii­kon­lo­pun Juko­lan vies­tiin. Han­nul­la meni vet­ris­te­ly kili­pa­juok­suk­si lop­pusuo­ral­la. Mikä­pä oli kiriä hyvin lii­pa­tul­la kivi­tuh­kal­la. Mie­hen vas­tuk­sen antoi Tor­nion puo­les­ta pois ole­va Arvi Koleh­mai­nen, jon­ka kel­lo­mies tun­nis­ti 1980-luvun junio­ri­täh­dek­si. Ton­ni tait­tui Arvil­la alle kol­men 11-vuo­ti­aa­na. Hie­no come back on tuo­nut Arvi-pojan viis­kymp­pis­ten hui­pul­le. Kol­man­nen podium­pai­kan nap­pa­si tut­tua­kin tutum­pi illin­juok­si­ja Kirs­ti­nä. Toi­nen illi­ni­sän­tä Hil­tu­la pet­ra­si SB:tä eikä ihi­me: kuup­pe­ri oli hurah­ta­nut ala­ku­vii­kos­ta Yli-Iis­sä 12:een. Lakeuk­sien mies Kor­ho­nen ja hevos­mies-Heik­ki tiput­ti­vat nai­strion Mari­kan ja Sor­vis­ton kak­so­set pis­teil­tä, mut­ta eliit­ti­si­jat tuli­vat ja femi­nii­nien hölök­kä­ra­ja alit­tui komiasti.

Daa­mien edus­tus oli illan juok­sus­sa hiu­kea, suo­ras­taan jää­tä­vä. Tasa-arvo­val­tuu­tet­tu Juk­ka Maa­rian­vaa­ra, miten osu­va nimi­kin hänel­lä onkaan, lähet­ti Illin­juok­su­jen direk­to­raa­til­le kii­tos­säh­keen lop­puil­las­ta. Hän kiit­te­li läm­pi­mäs­ti Illin­juok­suis­sa val­lit­se­vaa tasa-arvoa. Nai­set saa­vat juos­ta mies­ten kans­sa yhdes­sä. Ei tar­vit­se hiih­tää lyhyem­piä mat­ko­ja eikä työn­tää kevyem­pää kuu­laa kuten muu­al­la. Nais­ten vah­vaa panos­ta täy­den­si­vät Illin deby­tan­tit tyt­tö­duo Mai­ja Pou­tiai­nen ja Raa­kel Pyyk­kö­nen. Mai­jal­le sat­tui ikä­vä köm­mäh­dys. Kir­kon­pen­kin väki näki ikä­väk­seen, kuin­ka Mai­ja har­haan­tui kai­dal­ta tiel­tä. Hän ker­toi kat­so­neen­sa mies­ten sel­kiä. Ne oli­vat kadon­neet äkkiä. Direk­to­raat­ti valis­ti, että mie­hil­lä on jos­kus tapa­na kado­ta sel­kään tui­jot­te­luis­ta huo­li­mat­ta. Hyvin hoi­ti­vat lei­vis­kän­sä koke­neet Karii­na ja Mar­jut­kin. Tasa-arvo­val­tuu­tet­tu oli eri­tyi­ses­ti otet­tu kah­den paris­kun­nan, Lau­ri­la-Har­ju­jen ja Suor­sien sopui­sis­ta kisois­ta. Direk­to­raa­tin mie­les­tä lii­kut­tiin kyl­lä hiu­kan har­maal­la alu­eel­la ellei perä­ti sopupelissä.

Kil­pai­lu vii­mei­ses­tä eliit­ti­pai­kas­ta oli samal­la kisa Päk­ki­kan­kaan her­ruu­des­ta. Koke­nut Kuk­ku­la sen vei. Vil­len tuki­jouk­ko ei ripo­tel­lut kivi­tuh­kaa pääl­leen, sil­lä tulok­se­na oli SB. Pas­sa­si poi­kien pin­koa ja nais­ten läpyt­tää kat­so­mos­sa, kun Jun­ni­lan lam­mas­ha­ka on valamis.

Pen­na­nen saa­lis­ti arvok­kaan pää­na­han Puu­rusel­ta kak­si­kon aiko­jen lip­sah­taes­sa uudel­le minuu­til­le. Oijär­ven Klaa­vu­nie­men kiri oli jää­tä­vä. Suor­sat tip­pui­vat vii­me met­reil­lä. Kai­kil­le hui­kea enk­ka­ri­pa­ran­nus. Lau­la­va met­su­ri Esa lähes­tyy vakaas­ti tavoi­tet­taan 25. minuut­tia ja Hän­ni­nen ja Reko puol­ta tun­tia. SB:t pauk­kui­vat. Käy­rän Rite läpyt­ti Tapion edus­ta­jal­le Kor­va­lal­le ja koko kat­so­mo eme­ri­tus-pos­tin Hei­ni­kos­ken hyväl­le taivallukselle.

Kak­ko­sel­la näh­tiin iso jouk­ko nuo­ri­soa hyväs­sä menos­sa. Paa­vo pis­te­li ennen näke­mä­tön­tä vauh­tia. Kak­ko­sek­si hur­jas­te­li Matias Lato­maa, joka roho­musi tala­ven aika­na suo­men­mes­ta­ruuk­sia pys­syn kans ja ili­man. Lip­pa­lak­ki oli vii­saas­ti taka­pe­rin. Muu­ten ois kovan vau­hin vii­ma heit­tä­ny lakin jor­pak­koon. Kol­man­nek­si enk­ka­ril­laan kipit­tä­nyt­tä Franc­hes­kaa näyt­ti pis­tä­vän lop­pusuo­ral­la. Oona sivusi SB:tä ja Ella piti tasai­sen poru­kan taka­naan. Yle­jään teh­tiin enk­ka­rei­ta. Sal­lal­la alkaa pitää kii­ret­tä jäl­ki­pään valvojana.

Vito­nen

1) Han­nu Nie­me­lä 17.23, 2) Arvi Koleh­mai­nen 17.24, 3) Han­nu Kirs­ti­nä 17.45, 4) Arto Hil­tu­la 17.50, 5) Tatu Kor­ho­nen 18.44, 6) Heik­ki Tii­ro 19.06, 7) Mari­ka Krohns 19.12, 8) Vil­ma Sor­vis­to 19.22, 9) Ella Sor­vis­to 19.35, 10) Pek­ka Kuk­ku­la 19.53, 11) Vil­le Tii­ro 19.54, 12) Pek­ka Kuok­ka­nen 20.09, 13) Mai­ju Pou­tiai­nen 21.18, 14) Min­na Lau­ri­la-Har­ju 21.21, 15) Pek­ka Lau­ri­la-Har­ju 21.22, 16) Niko Pen­na­nen 21.52, 17) Jor­ma Puu­ru­nen 21.55, 18) Karii­na Kaup­pi­nen 23.32, 19) Osmo Knuu­ti­nen 24.03, 20) Jus­si Tii­ro 24.05, 21) Vesa Savo­lai­nen 24.53, 22) Mar­jut Vuo­ren­maa 25.17, 23) Han­nu Klaa­vu­nie­mi 26.52, 24) Heli Vier­to-Suor­sa 26.56, 25) Ari Suor­sa 26.56, 26) Esa Paka­nen 27.36, 27) Raa­kel Pyyk­kö­nen 27.48, 28) Mark­ku Hän­ni­nen 30.09, 29) Mat­ti Kor­va­la 30.25, 30) Reko Kos­ki­nen 31.20, 31) Aimo Ala­ta­lo 31.38, 32) Kale­vi Hei­ni­kos­ki 36.27.

Kak­ko­nen

1) Paa­vo Nie­me­lä 6.33, 2) Matias Lato­maa 7.05, 3) Franc­hes­ka Kurt­ti 8.22, 4) Oona Pesä­maa 8.24, 5) Ella Koleh­mai­nen 8.55, 6) Veik­ka Sova 9.00, 7) Iisa Klaa­vu­nie­mi 9.04, 8) Eemil Pen­na­nen 9.06, 9) Emi­lia Haka­sal­mi 9.08, 10) Elias Dahl 9.11, 11) Aaro Haa­pa­kos­ki 9.14, 12) Otso Kuo­ri­kos­ki 9.35, 13) Kal­le Repo 9.46, 14) Sofia Pert­tu­la 9.49, 15) Pin­ja Tii­ro 10.10, 16) Elma Klaa­vu­nie­mi 10.26, 17) Kiia Tii­ro 11.21, 18) Sal­la Tii­ro 11.22.