Met­sä­ties­tön kun­nos­tus ete­nee vauh­dik­kaas­ti Poh­jois-Iis­sä

Sup­pi­lon-, Kivi­maan- ja Kei­häs­kan­kaan­tei­den sekä niis­tä erka­ne­vien haa­ro­jen muo­dos­ta­mal­la Poh­jois-Iin met­sä­tie­ver­kol­la on käyn­nis­sä mit­ta­va kun­nos­tus­työ, jon­ka koh­tee­na on koko ties­tö, pituu­del­taan yli vii­si­kym­men­tä kilo­met­riä. Laa­ja han­ke kuu­luu koko Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa­kin maam­me suurimpiin.Metsäkeskuksen Puun tiet digiai­kaan -han­ke on jul­kais­sut säh­köi­sen tie­kun­ta­kar­tan Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun alueil­ta. Kar­tal­la näky­vät sel­lais­ten met­sä- ja yksi­tyis­tei­den sijain­ti- ja omi­nai­suus­tie­dot, joil­le on perus­tet­tu tie­kun­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus