Lau­ta­kun­ta Olha­van kou­lun lakkauttamislinjalla

Iin kun­nan ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta läh­tee pää­tök­sen­teos­sa ete­ne­mään koh­ti Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta. Lau­ta­kun­ta hyväk­syi Olha­van kou­lun työ­ryh­män esit­tä­män rapor­tin kou­lun tilan­tees­ta. Työ­ryh­mä on mää­ri­tel­lyt ja valin­nut nel­jä vaih­toeh­toa, jois­ta kak­si poh­jau­tuu kou­lun toi­min­nan jat­ka­mi­seen ja kak­si kou­lun toi­min­nan lak­kaa­mi­seen. Näi­tä vaih­toeh­to­ja on ver­tail­tu ja sel­vi­tet­ty sekä toteu­tet­tu vai­ku­tus­ten arvioin­tia vaih­toeh­dois­ta ja nii­hin liit­ty­vis­tä teki­jöi­tä Lautakunta… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus