Ruo­ka­kas­se­ja vähävaraisille

Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mä aloit­ti huh­ti­kuun lopul­la Ruo­ka­kas­se­ja vähä­va­rai­sil­le oulu­lai­sil­le ‑keräyk­sen, joka tar­jo­aa väy­län aut­taa koro­na­krii­sin koet­te­le­mia vähä­va­rai­sia oulu­lai­sia koti­ta­louk­sia. Keräyk­sel­lä on tar­koi­tus aut­taa kaik­kein vai­keim­mas­sa tilan­tees­sa ole­via, kuten esi­mer­kik­si talou­del­li­seen ahdin­koon jou­tu­nei­ta lap­si­per­hei­tä. Tavoit­tee­na on saa­da kokoon 50 000 euroa ja keräys on voi­mas­sa niin kau­an, että tavoi­te­sum­ma saa­vu­te­taan. Täl­lä het­kel­lä koos­sa on lähes 20 000 euroa.

– Oulun seu­ra­kun­tiin tulee täl­lä het­kel­lä vies­te­jä avun­tar­pees­ta nor­maa­lia enem­män. Eten­kin kou­lu­jen kesä­lo­man aikaan voi per­heis­sä olla pulaa ruu­as­ta. Per­hei­den talou­del­li­seen tilan­tee­seen vai­kut­ta­vat asiat saat­ta­vat tul­la vii­veel­lä ja talou­del­li­nen ahdin­ko­ti­lan­ne saat­taa jat­kua kesän jäl­keen­kin, lap­si- ja per­he­työn dia­ko­ni Kari Reki­lä kuvailee.

Lah­joi­tuk­set toi­mi­te­taan peril­le Oulun seu­ra­kun­tien dia­ko­nia­työn­te­ki­jöi­den kautta.

– Kii­täm­me kaik­kia keräyk­seen jo osal­lis­tu­nei­ta. Apua tar­vi­taan kui­ten­kin edel­leen, Reki­lä toteaa.

Yhden ruo­ka­kas­sin hin­ta on 20 euroa. Keräyk­seen voi lah­joit­taa halua­man­sa kokoi­sen sum­man. Keräyk­seen voi osal­lis­tua Oulun seu­ra­kun­tien verk­ko­si­vuil­la www.oulunseurakunnat.fi.