Kylän tule­vai­suus poru­kal­la kuntoon

Ryhmätyöskentely hoitui seminaariyleisön kesken iloisissa merkeissä.Ryhmätyöskentely hoitui seminaariyleisön kesken iloisissa merkeissä.

Olha­va­lai­set kut­sui­vat vii­me vii­kol­la kylä­läi­siä, kun­ta­päät­tä­jiä ja kun­nan viran­hal­ti­joi­ta toi­min­nal­li­seen semi­naa­riin, joka jär­jes­tet­tiin Olha­van kou­lul­la. Olha­van seu­dun kehit­tä­mi­syh­dis­tys ry:n jär­jes­tä­mäs­sä tilai­suu­des­sa kuul­tiin alus­tuk­sia ja puheen­vuo­ro­ja, mut­ta pääs­tiin myös yhdes­sä ideoi­maan, miten Olha­van tule­vai­suut­ta saa­tai­siin ohjat­tua halu­tuil­le suuntaviivoille.

Tilai­suu­den avaus­pu­heen­vuo­ron piti Iin kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Ilk­ka Pako­nen. Pako­sen mie­les­tä tapah­tu­man tee­ma, tule­vai­suu­den Olha­vaa raken­ta­mas­sa, oli osu­va. Pako­nen pai­not­ti, että Olha­van kehit­tä­mi­seen tar­vi­taan kun­nan ja kylän yhteis­työ­tä sekä yhtei­nen näke­mys sii­tä, mikä suun­ta on.

– Nyt kun ollaan tule­vai­suu­den Olha­vaa raken­ta­mas­sa, on tär­ke­ää että ase­te­taan tavoit­tei­ta. Iman tavoit­tei­ta meil­lä ei ole mitä koh­ti pyr­kiä, Pako­nen totesi.

Semi­naa­rin alus­tus­pu­heen­vuo­rot kuul­tiin kah­del­ta puhu­jal­ta, Kes­kus­tan kan­san­edus­ta­ja Hilk­ka Kem­pil­tä sekä Itä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton (avi) ope­tus­toi­men yli­tar­kas­ta­ja Kari Leh­to­lal­ta, joka oli pai­kal­la yksi­tyis­hen­ki­lö­nä. Molem­pien puheen­vuo­rot pai­not­tui­vat voi­mak­kaas­ti kou­lu­jen lakkautuksiin

Hilk­ka Kem­pin näke­myk­sen mukaan kou­luis­ta sääs­tä­mi­nen on poh­jim­mil­taan lyhyt­jän­teis­tä, ja hän toi­voo pää­tök­sen­te­koon realismia.

– Kou­lu ei ole vain raken­nus, vaan paik­ka, jos­sa lap­sel­la tulee olla kaik­ki asiat hyvin. Hyvin­voi­va lap­si oppii ja kas­vaa – se tun­tuu mones­ti unoh­tu­van kou­lu­kes­kus­te­lus­sa, Kemp­pi totesi.

Kari Leh­to­la oli samoil­la lin­joil­la Kem­pin kans­sa, ja tote­si, että kou­lu­verk­koa kos­ke­vat pää­tök­set tuli­si teh­dä niin kuin pää­tös kos­ket­tai­si päät­tä­jän omaa lasta.

– Para­dok­saa­lis­ta on se, että Suo­mi on rati­fioi­nut Lap­sen oikeuk­sien sopi­muk­sen vuon­na 1991, ja mel­kein sama­na vuon­na alkoi erit­täin aggres­sii­vi­nen kou­lu­ver­kon perkaaminen.

Sano­jen­sa tuek­si Leh­to­lal­la oli tar­jol­la dataa: kun Suo­mes­sa 1930-luvul­la oli vie­lä lähes 5000 perus­kou­lua, on nii­tä nyky­päi­vä­nä enää noin 2000. Leh­to­lan mukaan pois­sao­lol­laan lois­ta­vat tut­ki­muk­set sii­tä, miten kou­lu­lak­kaus­ten seu­rauk­set ja lak­kau­tus­ten myö­tä piden­ty­neet kou­lu­mat­kat vai­kut­ta­vat las­ten hyvin­voin­tiin tai ter­vee­seen kas­vuun. Leh­to­la muis­tut­ti myös, että kou­lu­verk­ko­muu­tos­ten myö­tä kun­nat ja kylät, jois­sa kou­lu­ja on lak­kau­tet­tu, kär­si­vät mer­kit­tä­väs­ti nega­tii­vi­sia elinvoimavaikutuksia.

Iin kou­lu­verk­ko näyt­ti Leh­to­lan mukaan yleis­ta­sol­la tar­kas­tel­tu­na mel­ko hyväl­tä, mut­ta hän toi­voi, että päät­tä­jät kiin­nit­täi­si­vät huo­mio­ta sii­hen, että tilan­ne pysyy hyvä­nä tulevaisuudessakin.

Alus­tus­pu­heen­vuo­ro­jen jäl­keen Olha­van seu­dun kehit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen sih­tee­ri Maa­rit Tihi­nen ohja­si semi­naa­riy­lei­sön työ­pa­ja­työs­ken­te­lyn pariin. Tule­vai­suus­vers­tas-nimeä kan­ta­van työ­pa­jan idea­na oli enna­koin­nin avul­la ohja­ta Olha­van tule­vai­suut­ta ja kehi­tys­tä halut­tuun suuntaan.

Osal­lis­tu­jat jaet­tiin pien­ryh­miin ideoi­maan kehit­tä­mis­a­ja­tuk­sia ja ‑pol­ku­ja. Poh­ja-aja­tuk­se­na ideoin­nil­le toi­mi aja­tus, jona mukaan Olha­van kou­lu oltai­siin avat­tu, ja var­hais­kas­va­tus- ja ope­tus­pal­ve­lut näin tur­vat­tu lap­si­per­hei­den hou­kut­te­le­mi­sek­si seu­dul­le. Tavoit­tee­na oli löy­tää kei­no­ja, joi­den avul­la Olha­van kou­lus­sa oli­si vuon­na 2035 60 oppi­las­ta ja luok­ka-asteet 1–6 luok­kiin. Samal­la Olha­van asu­kas­lu­ku oli­si kas­va­nut 30 prosenttia.

Työ­pa­ja­ryh­mis­sä alkoi saman tien käy­dä innos­tu­nut kuhi­na. Tie­to­ko­nei­den näp­päi­mis­töt sau­husi­vat ja kynät lis­ta­si­vat pape­rei­hin pit­kiä muis­tioi­ta toi­men­pi­teis­tä, joil­la Olha­van elin­voi­maa saa­tai­siin kehitettyä.

Ennen ryh­mä­työs­ken­te­lyn tulos­ten pur­kua puheen­vuo­ron sai vie­lä kol­mas semi­naa­ri­pu­hu­ja, Muu­ra­men kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja ja kun­ta­lii­ton kehi­tys­kun­ta­ver­kos­ton puheen­joh­ta­ja Mika Ilves­mä­ki. Hän toi esil­le näkö­kul­mia niin kou­lu­verk­ko­jen kuin alu­eel­li­sen kehit­tä­mi­sen­kin puolesta.

Muu­ra­mes­sa toi­mii Iso­lah­den kou­lu, jos­sa on noin 50 oppi­las­ta ja kol­me opet­ta­jaa. Kou­lu­ra­ken­nuk­seen ja sen yhtey­des­sä toi­mi­vaan päi­vä­ko­tiin on vuon­na 2021 val­mis­tu­nut laa­jen­nus, johon inves­toin­ti­pää­tök­sen teke­mi­nen oli kun­nas­sa laa­jan kes­kus­te­lun ja sel­vi­tys­työn tulos. Ilves­mäen mukaan inves­toin­ti­pää­tök­ses­sä kun­taa tar­kas­tel­tiin koko­nai­suu­te­na, eikä yhtä kou­lua ja sen aluet­ta pistemäisesti.

– Jot­ta kun­ta on hou­kut­te­le­va, siel­lä pitää olla tar­jol­la eri­lai­sia asui­nym­pä­ris­tö­jä. Sil­lä lail­la pys­ty­tään kas­vat­ta­maan kun­nan elin­voi­maa koko­nai­suu­des­saan. Asui­na­luet­ta on myös hel­pom­pi läh­teä myy­mään, jos siel­lä on pal­ve­lui­ta, Ilves­mä­ki sanoi.

Illan päät­teek­si työ­pa­jo­jen tulok­set puret­tiin yhtei­ses­ti. Monis­sa työ­ryh­mis­sä esiin oli nous­sut saman­lai­sia aja­tuk­sia sii­tä, miten Olha­van elin­voi­maa saa­tai­siin kehi­tet­tyä tule­vai­suus­ta­voit­teen mukaisesti.

Olha­van kou­lu­ra­ken­nus­ta esi­tet­tiin hyö­dyn­net­tä­vän ope­tuk­sen lisäk­si myös muu­hun moni­toi­mi­käyt­töön, jot­ta raken­nus saa­tai­siin koko kylän yhtei­sek­si koh­taa­mis­pai­kak­si. Myös Olha­van kou­lun ope­tuk­sen rajo­ja halut­tiin paris­sa työ­ryh­mäs­sä venyt­tää, ja ope­tus­ta ehdo­tet­tiin täy­den­net­tä­väk­si luon­to­kou­lu­pe­ri­aat­teel­la tai jo perus­kou­lus­sa alka­val­la yrittäjyyskasvatuksella.

Ryh­mis­sä oltiin yhtä miel­tä sii­tä, että Olha­van erin­omai­set luon­to­liik­ku­mi­sen ja ‑mat­kai­lun mah­dol­li­suu­det oli­si hyö­dyn­net­tä­vä alu­een mark­ki­noin­nis­sa ja asuk­kai­den hou­kut­te­lus­sa. Lisäk­si Olha­va­lai­set tote­si­vat, että hei­dän täy­tyy pitää itses­tään ja kyläs­tään ään­tä, ja hyö­dyn­tää net­ti­si­vu­jen ja sosi­aa­li­sen median voi­maa niin, että sisäl­löl­lä saa­daan hou­ku­tel­tua uusia asuk­kai­ta paikalle.

Maa­rit Tihi­sen mukaan tule­vai­suus­ver­tas ei jää ainoas­taan yhteen iltaan. Työ­pa­jois­sa syn­ty­neis­tä ideois­ta ote­taan kop­pi, ja niis­tä ensim­mäi­siä ale­taan hank­keis­taa ja vie­dä eteen­päin kon­kreet­ti­sik­si toteu­tuk­sik­si pian.

– Tavoit­teem­me on kehit­tää Olha­vaa, ja laa­jem­min mui­ta­kin har­vaan asut­tu­ja aluei­ta, Tihi­nen sanoi.

 

Aihee­seen liit­ty­vää: Iin kun­nan­hal­li­tus ei esi­tä olha­van kou­lun lakkauttamista