Kun­nan asioin­ti­pis­te muutti

Asiointipiste on Iisi-areenan aulassa heti pääsisäänkäynnin jälkeen oikealla.Asiointipiste on Iisi-areenan aulassa heti pääsisäänkäynnin jälkeen oikealla.

Iin kun­nan asioin­ti­pis­te on muut­ta­nut kun­nan­vi­ras­tol­ta Iisi-aree­nan aulaan osoit­tee­seen Kisa­tie 2B. Asioin­ti­pis­tees­tä saa yleis­neu­von­taa ja jul­kis­hal­lin­non viran­omais­pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tys­ti yhdes­tä pai­kas­ta. Kun­nan pal­ve­lui­den lisäk­si asioin­ti­pis­tees­sä on Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män sosi­aa­li­pal­ve­lun, TE-toi­mis­ton ja Kelan palveluja. 

Kun­nan pal­ve­lui­hin asioin­ti­pis­tees­sä kuu­luu opas­tuk­sen ja neu­von­nan lisäk­si muun muas­sa kir­jaa­mo­pal­ve­lut, hake­mus­ten vas­taan­ot­to, kopioin­ti­pal­ve­lut, ate­ria­lip­pu­jen myyn­ti, ret­ki­mak­sut, avain­pal­ve­lu sekä ilmoit­tau­tu­mi­set Ii-ins­ti­tuu­tin lii­kun­ta- ja nuo­ri­so­ta­pah­tu­miin. Asioin­ti­pis­tees­sä on myös jul­kis­ten kuu­lu­tus­ten ilmoi­tus­tau­lu, asia­kir­jo­jen näh­tä­vil­lä pito sekä mak­sul­li­sen kun­ta­ma­te­ri­aa­lin myynti.

Asioin­ti­pis­te on avoin­na maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 8–11 ja 11.30–15.30.