Kova­sin­kan­kaan yleis­kaa­va hyväksyttiin

Kunnanvaltuuston kokouksessa huomattava osa kului Kovasinkankaan yleiskaavan käsittelyyn. Salin etuosassa ovat hallinto- ja talousjohtaja Virpi Kolehmainen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela, kunnanjohtaja Marjukka Manninen sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka Pakonen.Kunnanvaltuuston kokouksessa huomattava osa kului Kovasinkankaan yleiskaavan käsittelyyn. Salin etuosassa ovat hallinto- ja talousjohtaja Virpi Kolehmainen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela, kunnanjohtaja Marjukka Manninen sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka Pakonen.

Iin kun­nan­val­tuus­to käsit­te­li vuo­den ensim­mäi­ses­sä kokouk­ses­saan Kova­sin­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­ton yleiskaavaa.

Yleis­kaa­va kir­voit­ti kii­vas­ta kes­kus­te­lua eten­kin sen vuok­si, että kaa­va-alu­eel­la sijait­see mah­dol­li­sia pohjavesialueita.

Kova­sin­kan­kaan kaa­vaeh­do­tus on ollut näh­tä­vil­lä hei­nä-syys­kuus­sa 2022, ja sii­tä jätet­tiin tuo­na aika­na 13 lausun­toa ja vii­si muis­tu­tus­ta. Kaa­vaan on ehdo­tus­vai­heen jäl­keen sii­tä saa­dun palaut­teen perus­teel­la teh­ty vähäi­siä muu­tok­sia, esi­mer­kik­si kah­den voi­ma­lan sijain­tia on muu­tet­tu etääm­mäl­le poh­ja­ve­sia­lueis­ta ja yhteys han­kea­lu­eel­le nykyi­sen Tii­ron­kan­kaan­tien kaut­ta on poistettu.

Kokouk­ses­sa puheen­vuo­ron sai käyt­tää Jaak­ko Lep­pi­nen, joka on tuu­li­puis­to­hank­keen taka­na ole­van yhtiön Kova­sin Tuu­li­voi­ma Oy:n edus­ta­ja. Lep­pi­nen tart­tui poh­ja­ve­si­ky­sy­myk­seen vii­py­mät­tä, ja ker­toi, että jo teh­ty­jen maa­pe­rä­luo­tauk­sien lisäk­si alu­eel­le teh­dään ennen raken­nus­lu­van saa­mis­ta tar­kem­mat maa­pe­rä­tut­ki­muk­set. Hän ker­toi, että voi­ma­loi­den perus­tuk­set on tar­koi­tus raken­taa mah­dol­li­sim­man lähel­le nykyis­tä maan­pin­taa, jot­ta kai­vuu­töi­tä tar­vit­si­si teh­dä mah­dol­li­sim­man vähän. Lisäk­si Lep­pi­nen tote­si, että raken­net­ta­viin voi­ma­loi­hin on tulos­sa onnet­to­muuk­sien varal­ta kol­min­ker­tai­nen suo­jaus, jol­la poh­ja­ve­siä saa­daan suo­jel­tua. Voi­ma­las­sa on vuo­don tun­nis­ta­vat antu­rit, jot­ka pysäyt­tä­vät voi­ma­lan vuototilanteessa.

– Ylä­ker­ras­sa on lisäk­si kone­huo­nes­sa oma vuo­toal­las. Jos se tulee täy­teen, niin tor­ni on myös sisäl­tä vuo­to­suo­jat­tu. Nämä toi­men­pi­teet on teh­ty, jot­ta vahin­ko­ja ympä­ris­töön ei syn­tyi­si, Lep­pi­nen kertoi.

Lep­pi­sen puheen­vuo­ron jäl­keen Tei­jo Lie­des (vas.) halusi vie­lä var­mis­taa, että voi­daan­han tie­tyn myl­lyn raken­nus­lu­pa evä­tä vie­lä myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa, jos tut­ki­muk­sis­ta huo­li­mat­ta havai­taan, että jon­kin myl­lyn alla onkin poh­ja­vet­tä. Kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen ja elin­voi­ma­joh­ta­ja Hele­na Illi­kai­nen vakuut­ti­vat, että näin voi­daan toi­mia. Illi­kai­nen muis­tut­ti myös, että kaa­va­mää­räyk­ses­sä on eril­li­nen poh­ja­vet­tä kos­ke­va koh­ta, jon­ka mukaan alu­een suun­nit­te­lus­sa tulee var­mis­taa, että poh­ja­ve­den laa­tu ja tila eivät hei­ken­ny. Tämän var­mis­ta­mi­sek­si suun­ni­tel­luis­ta toi­men­pi­teis­tä poh­ja­ve­sia­lu­een lähel­lä tulee pyy­tää erik­seen lausun­to Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-keskukselta.

Vih­rei­den val­tuu­tet­tu Aila Paa­so ei kui­ten­kaan vakuut­tu­nut teh­dyis­tä toi­men­pi­teis­tä. Paa­so muis­tut­ti puheen­vuo­ros­saan, että Kova­sin­kan­kaal­le suun­ni­tel­tu tuu­li­voi­ma­puis­to on aiheut­ta­nut huol­ta koko sen suun­nit­te­lu­vai­heen ajan. Lisäk­si hän tote­si, että maa­tut­ka­luo­tauk­sen tulok­sia, jois­sa tulok­set oli­si suh­teu­tet­tu myl­lyi­hin, ei ole toi­mi­tet­tu nähtäville.

– Mei­dän pitäi­si kun­nan­val­tuus­tos­sa saa­da kaik­ki tie­to ennen pää­tök­sen­te­koa. Jos nyt hyväk­sym­me tämän yleis­kaa­van, niin se emme kun­nan­val­tuus­to­na enää voi sii­hen vaikuttaa.

Ilk­ka Pako­nen (kesk.) tote­si, että hänen mie­les­tään kaa­va­pro­ses­si on eden­nyt juu­ri kuten pitääkin.

– Kai­ken tähän saak­ka esi­te­tyn tie­don perus­teel­la ei ole vaa­raa, että tuu­li­voi­ma­la raken­net­tai­siin pai­kal­le, johon ei sai­si rakentaa.

Ris­to Säk­ki­nen (sdp.) muis­tut­ti, että kun­nan­val­tuus­to ei voi mil­lään päät­tää kai­kis­ta asiois­ta, vaan luot­ta­mus­ta pitää löy­tyä myös mui­hin kun­nan viranhaltijoihin.

– Osay­leis­kaa­van hyväk­sy­mi­nen on vält­tä­mä­tön väli­vai­he sil­le, että pääs­tän päät­tä­mään raken­nus­lu­vis­ta raken­nus­lau­ta­kun­nas­sa. Kaa­va on hyväk­syt­tä­vä, jot­ta voi­daan edel­leen var­mis­taa, että poh­ja­ve­si ei vaa­ran­nu hank­keen aikana.

Samoil­la lin­joil­la oli Lau­ri Jar­mo (kok.).

– Sora­ää­niä kuu­luu aina. Tämä on kui­ten­kin vas­ta yksi väli­vai­he, jon­ka jäl­keen siir­ry­tään var­si­nai­seen lupavaiheeseen.

Eriä­vän mie­li­pi­teen esit­ti Har­ri Sanak­se­na­ho (kesk.).

– Kun kun­nas­sam­me on ole­mas­sa näin mer­kit­tä­vä poh­ja­ve­sia­lue, en itse pys­ty hyväk­sy­mään pie­nin­tä­kään sil­le koh­dis­tu­vaa riskiä.

Aila Paa­so esit­ti Kova­sin­kan­kaan yleis­kaa­van palaut­ta­mis­ta jat­ko­val­mis­te­luun. Paa­son esi­tys­tä puol­si­vat Lee­na Tii­ro (vas.) ja Har­ri Sanak­se­na­ho (kesk.).

Yleis­kaa­van käsit­te­lyn jat­ka­mis­ta puo­les­taan esit­ti Pet­ri Ter­vo­nen (kok.). Hän­tä puol­si­vat Ris­to Säk­ki­nen (sdp) ja Jari-Juk­ka Joke­la (kesk.).

– Yleis­kaa­van suh­teen on teh­ty lisä­sel­vi­tyk­siä ja myl­ly­jä on siir­ret­ty. Nyt asian suh­teen on kuul­tu myös asian­tun­ti­joi­ta. Sik­si esi­tän asian käsit­te­lyn jat­ka­mis­ta, tote­si Tervonen.

Yleis­kaa­van käsit­te­lyn jat­ka­mi­ses­ta val­tuus­ton kokouk­ses­sa käy­tiin äänes­tys. Yleis­kaa­van jat­ko­val­mis­te­luun palaut­ta­mi­sen puo­les­ta äänes­ti 12 hen­ki­löä, ja käsit­te­lyn jat­ka­mi­sen puo­les­ta 19.

Kun kes­kus­te­lu pää­si äänes­tyk­sen jäl­keen jat­ku­maan, Lee­na Tii­ro esit­ti saman tien, että yleis­kaa­vaa ei hyväk­syt­täi­si. Tii­ron esi­tys­tä puol­si Tau­no Kive­lä (vas.) sekä Har­ri Sanak­se­na­ho. Kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tös­esi­tyk­sen eli yleis­kaa­van hyväk­sy­mi­sen puo­les­ta puhui puo­les­taan Tei­jo Lie­des (vas.).

Lopul­ta Kova­sin­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­ton yleis­kaa­va hyväk­syt­tiin äänin 20–10. Aila Paa­so äänes­ti tyhjää.

Pää­tös­esi­tyk­sen hyväk­sy­mi­ses­tä eriä­vän mie­li­pi­teen jät­ti­vät käsit­te­lyn päät­teek­si Aila Paa­so, Eija Ala­raa­sak­ka (vihr.), Tau­no Kive­lä, Har­ri Sanak­se­na­ho, Juho-Jus­si Hei­nä­aho (vas.) ja Kirs­ti Kerä­nen (ps.).

 

Näin äänes­tet­tiin:

Yleis­kaa­van jat­ko­val­mis­te­luun palaut­ta­mi­sen puo­les­ta äänes­ti­vät Mika Hast (vas.), Juho-Jus­si Hei­nä­aho (vas.), Oili Kale­va (kesk.), Rei­jo Kehus (kesk.), Kirs­ti Kerä­nen (ps.), Tei­jo Lie­des (vas.), Aila Paa­so (vihr.), Lee­na Tii­ro (vas.), Eija Ala­raa­sak­ka (vihr.), Aini Autio (vas.), Har­ri Sanak­se­na­ho (kesk.) ja Tau­no Kive­lä (vas.).

Asian käsit­te­lyn jat­ka­mi­sen puo­les­ta äänes­ti­vät Noo­ra Huo­ta­ri (kesk.), Veli­heik­ki Hyvä­ri­nen (ps.), Pet­ri Hyvö­nen (ps.), Jari-Juk­ka Joke­la (kesk.), Han­nu Kais­to (kesk.), Pir­jo Kla­si­la (kesk.), Pek­ka Kos­ke­la (kesk.), Jar­mo Lau­ri (kok.), Inka Lau­ri­la (sdp.), Min­na Paak­ko­la (kesk.), Ilk­ka Pako­nen (kesk.), Ris­to Säk­ki­nen (sdp.), Pet­ri Ter­vo­nen (kok.), Johan­nes Tuo­me­la (kesk.), San­na Vala­ja (kesk.), Sir­pa Varan­ka (kesk.), Mika Juti­la (kesk.), Johan­na Ruot­ti­nen (kok.) ja Kat­ja Tor­vi­nen (kok.).

Pää­tös­esi­tyk­sen hyl­kää­mi­sen puo­les­ta äänes­ti­vät Mika Hast (vas.), Juho-Jus­si Hei­nä­aho (vas.), Oili Kale­va (kesk.), Rei­jo Kehus (kesk.), Kirs­ti Kerä­nen (ps.), Tau­no Kive­lä (vas.), Lee­na Tii­ro (vas.), Eija Ala­raa­sak­ka (vihr.), Aini Autio (vas.) ja Har­ri Sanak­se­na­ho (kesk.)

Pää­tös­esi­tyk­sen hyväk­sy­mi­sen puo­les­ta äänes­ti­vät Noo­ra Huo­ta­ri (kesk.), Veli­heik­ki Hyvä­ri­nen (ps.), Pet­ri Hyvö­nen (ps.), Jari-Juk­ka Joke­la (kesk.), Han­nu Kais­to (kesk.), Pir­jo Kla­si­la (kesk.), Pek­ka Kos­ke­la (kesk.), Jar­mo Lau­ri (kok.), Inka Lau­ri­la (sdp.), Tei­jo Lie­des (vas.), Min­na Paak­ko­la (kesk.), Ilk­ka Pako­nen (kesk.), Ris­to Säk­ki­nen (sdp.), Pet­ri Ter­vo­nen (kok.), Johan­nes Tuo­me­la (kesk.), San­na Vala­ja (kesk.), Sir­pa Varan­ka (kesk.), Mika Juti­la (kesk.), Johan­na Ruot­ti­nen (kok.) ja Kat­ja Tor­vi­nen (kok.).

Tyh­jää äänes­ti Aila Paa­so (vihr.).

 

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.