Kova­sin­kan­kaan tuu­li­puis­toai­neis­to äänes­tyk­sen jäl­keen nähtäville

Kova­sin­kan­kaan alu­eel­le suun­nit­teil­la ole­van tuu­li­puis­to­hank­keen val­mis­te­luai­neis­to on jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­lä. Kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa Mika Hast (vas.) esit­ti Veli Paak­ko­lan (kesk.) ja Lee­na Tii­ron (vas.) kan­nat­ta­ma­na, että kun­nan­hal­li­tus hyl­kää kaa­va­hank­keen. Äänes­tyk­ses­sä hank­keen käsit­te­lyn jat­ka­mi­sen puo­les­ta äänes­ti­vät Pek­ka Kos­ke­la (kesk.), Aini Autio (vas.), Ris­to Säk­ki­nen (sd.), Johan­nes Tuo­me­la (kesk.) ja Pet­ri Ter­vo­nen (kok.). Johan­na Jak­ku-Hii­va­la (vas.), Hel­ka Tapio (kesk.) ja Oili Kale­va (kesk.) eivät esteel­li­se­nä osal­lis­tu­neet asian käsittelyyn.

Kova­sin­kan­kaal­le suun­ni­tel­laan kuut­ta tuu­li­voi­ma­laa, joi­den koko­nais­te­ho oli­si enin­tään 45 MW. Säh­kö­verk­koon liit­ty­mi­nen on suun­ni­tel­tu teh­tä­väk­si han­kea­lu­eel­la sijait­se­van Fingri­din Harak­ka­pe­rä-Iso­kan­gas 110 kV-voi­ma­lin­jaan han­ket­ta pal­ve­le­val­la uudel­la säh­kö­ase­mal­la. Suun­nit­te­lua­lue on kun­nan eteläosassa.

Hank­keen osal­lis­tu­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­ma oli näh­tä­vil­lä lop­pu­vuo­des­ta, jol­loin sii­tä saa­tiin kym­me­nen lausun­toa eri toi­mi­joil­ta ja nel­jä mie­li­pi­det­tä yksi­tyi­sil­tä hen­ki­löil­tä. Yksi­tyi­sil­tä tahoil­ta saa­duis­sa mie­li­pi­teis­sä tuo­tiin esiin muun muas­sa maa­kun­ta­kaa­van ja val­ta­kun­nal­lis­ten aluei­den­käyt­tö­ta­voit­tei­den huo­mioi­mi­nen hank­keen suun­nit­te­lus­sa, han­kea­lu­een ties­töä ja hank­keen maan­vuo­kraus­ta kos­ke­via huo­mioi­ta sekä hank­kees­sa teh­tä­viä sel­vi­tyk­siä kos­ke­via huomioita.

Han­ke­suun­ni­tel­maan ei ole teh­ty muu­tok­sia osal­lis­tu­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­man näh­tä­vil­lä­olon jäl­keen. Han­kea­lu­eel­la on teh­ty luon­to- ja lin­nus­to­sel­vi­tyk­siä ja hank­kees­ta on laa­dit­tu muun muas­sa arkeo­lo­gi­nen inven­toin­ti, melu- ja väl­ke­mal­lin­nuk­set sekä mai­se­ma-ana­lyy­si, havain­ne­ku­vat ja näkemäalueanalyysi.

Uutis­ta kor­jat­tu 8.6. klo 10.23: Äänes­tys­tu­lok­seen on lisät­ty sii­tä puut­tu­nut Pet­ri Ter­vo­sen nimi. Klo 10.44 Uuti­seen on lisät­ty asian käsit­te­lyyn esteel­lis­ten Johan­na Jak­ku-Hii­va­lan (vas.), Hel­ka Tapion (kesk.) ja Oili Kale­van (kesk.) nimet.