Koro­na­ra­joi­tuk­sia höl­len­ne­tään hie­man Iissä

Koro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat tam­mi­kuus­sa, mut­ta pal­ve­lui­ta ava­taan ensi maa­nan­tais­ta läh­tien Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä rajoitetusti.

Las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­taa voi­daan käyn­nis­tää sovel­tu­vin osin koro­naoh­jeet huo­mioi­den maa­nan­tais­ta 11.1. läh­tien. Tämä kos­kee kan­sa­lais­opis­toa ja tai­de­kou­lua, nuo­ri­so­ti­lo­ja ja Iisi-areenaa. 

Avoi­men var­hais­kas­va­tuk­sen ryh­mät jär­jes­te­tään 7.1. alkaen nor­maa­lis­ti huo­mioi­den koro­naan liit­ty­vät suo­si­tuk­set ja ohjeet.

Iin ja Kui­va­nie­men kir­jas­tois­sa on käy­tös­sä pika-asioin­ti. Iin ja Kui­va­ni­men kir­jas­tot avaa­vat leh­ti­sa­lit 11.1. rajoi­te­tus­ti siten, että hen­ki­lö­mää­rää ja leh­ti­sa­lis­sa oloai­kaa rajoi­te­taan. Kui­va­nie­men oma­toi­mi­kir­jas­to on sul­jet­tu 18.1. saakka.

Iin lukio jat­kaa etä­ope­tuk­ses­sa 18.1. saakka.

Rajoi­tuk­set ja suo­si­tuk­set perus­tu­vat Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sekä Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön ohjeistuksiin. 

Yli 15-vuo­tiai­ta kos­ke­va mas­ki­suo­si­tus on edel­leen voi­mas­sa muun muas­sa jul­ki­sis­sa ja yksi­tyis­ten pal­ve­lun­tar­joa­jien tilois­sa, työ­paik­ko­jen sisä­ti­lois­sa, jois­sa mas­kin käyt­tö on mah­dol­lis­ta sekä joukkoliikennevälineissä.