Koro­na hei­ken­tää ennes­tään heik­koa kuntataloutta

Iin kunnanvaltuuston kokous pidettiin maanantaina hybridikokouksena, johon valtuutetut saivat osallistua joko etänä tai paikan päällä Micropoliksessa. Etämahdollisuuteen tarttui vain muutama valtuutettu, joiden joukossa oli Risto Säkkinen (kuvassa valkokankaalla).Iin kunnanvaltuuston kokous pidettiin maanantaina hybridikokouksena, johon valtuutetut saivat osallistua joko etänä tai paikan päällä Micropoliksessa. Etämahdollisuuteen tarttui vain muutama valtuutettu, joiden joukossa oli Risto Säkkinen (kuvassa valkokankaalla).

Kun­nat teki­vät vii­me vuon­na his­to­rian hei­koim­man tulok­sen. Nega­tii­vi­sen tilin­pää­tök­sen teki 56 kun­taa. Nii­den jou­kos­sa on myös Ii, jon­ka vii­me vuo­den tulos on noin kol­me mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen. Koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­mat kulut hei­ken­tä­vät tilan­net­ta vie­lä lisää. – En tie­dä onko kos­kaan vii­me vuo­si tun­tu­nut niin kau­kai­sel­ta ajal­ta, kuin nyt. Tilan­ne on muut­tu­nut kovin sii­tä, kun esit­te­lin vii­me vuoden… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus