Kehi­tys­vam­mais­ten viik­ko nos­taa esiin itsemääräämisoikeuden

Asennepuu valmistui Iin työhönvalmennuskeskuksen ja Haminan koulun yhteistyönä Iin kirjastoon. (Kuvat: Työhönvalmennuskeskus)Asennepuu valmistui Iin työhönvalmennuskeskuksen ja Haminan koulun yhteistyönä Iin kirjastoon. (Kuvat: Työhönvalmennuskeskus)

Kehi­tys­vam­mais­ten viik­koa vie­te­tään tänä vuon­na 1–7.12. Vii­kon tee­ma on “Itse­mää­rää­mi­ses­tä pitää huo­leh­tia!” Iin työ­hön­val­men­nus­kes­kuk­sen väel­lä on jo perin­teek­si muo­dos­tu­nut osal­lis­tua viik­koon jol­la­kin tempauksella.

Täl­lä ker­taa kehi­tys­vam­mais­ten tuki­lii­ton Elä­mä omak­si –hank­keen vetä­jä Jen­na Jak­ku-Hii­va­la kut­sui kes­kuk­sen väen kir­jas­toon. Siel­lä teh­tiin koris­tei­ta asen­ne­puu­hun. Koris­tei­siin mie­tit­tiin itse­mää­rää­mi­soi­keu­teen liit­ty­viä asioi­ta, jot­ka kos­ket­ta­vat jokais­ta itseään.

Tapah­tu­maan osal­lis­tui myös Hami­nan kou­lun oppi­lai­ta. Työ­hön­val­men­nus­kes­kuk­sen poruk­ka ker­too, että oli kiva askar­rel­la oppi­lai­den kans­sa yhdes­sä. Vie­rai­li oli muka­va ja tun­nel­ma oli iloi­nen. Asen­ne­puu ilah­dut­taa kir­jas­ton kävi­jöi­tä koko tee­ma­vii­kon ajan.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.