Jousi­met­säs­tys esiin Iin metsästysyhdistyksessä

Iin metsästysyhdistyksen majalla jousimetsästyksestä keskustelemassa Mikko Väisänen (vasemmalla), Juho Mäenpää, Jari Turtinen ja Sami Junnila. Jousiammuntajaoston ensimmäinen tavoite on sopivien harjoitustilojen löytäminen.Iin metsästysyhdistyksen majalla jousimetsästyksestä keskustelemassa Mikko Väisänen (vasemmalla), Juho Mäenpää, Jari Turtinen ja Sami Junnila. Jousiammuntajaoston ensimmäinen tavoite on sopivien harjoitustilojen löytäminen.

Iin met­säs­ty­syh­dis­tyk­sen jäse­nis­tön pii­ris­sä on kas­va­nut kiin­nos­tus jousi­met­säs­tys­tä koh­taan, min­kä poh­jal­ta yhdis­tyk­seen on pää­dyt­ty perus­ta­maan jousiam­mun­ta­jaos­to. Jaos­to kokoon­tui ensim­mäi­sen ker­ran maa­lis­kuun alus­sa poh­ti­maan, miten har­ras­tuk­sen mah­dol­li­suuk­sia voi­tai­siin Iis­sä edis­tää niin jousi­met­säs­tä­jien kuin muu­toin jousiam­mun­taa har­ras­ta­vien parissa.

Jaos­ton kokoon­tu­mi­ses­sa jousi­met­säs­tys­tä esit­te­li Juho Mäen­pää, joka itse on jousel­la met­säs­tä­nyt vii­ti­sen vuot­ta. Hänet nimet­tiin myös aluk­si jaos­toa vetämään.

– Ensim­mäi­nen haas­te on sopi­vien har­joi­tus­ti­lo­jen löy­tä­mi­nen, sil­lä jousiam­mun­taa var­ten tar­vit­tai­siin sisä­ra­ta, mis­sä lajia voi har­joi­tel­la tal­vi­sin. Tilo­jen suh­teen olem­me yhtey­des­sä kun­taan, jos­ko löy­tyi­si sopi­vat. Tar­koi­tuk­se­na on lait­taa hake­mus tilois­ta ja nii­hin tar­vit­ta­vis­ta muu­tos­töis­tä osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin kaut­ta, jos sopi­va paik­ka suin­kin löy­tyy. Sisä­ra­ta tuli­si kaik­kien jousiam­mun­ta­har­ras­ta­jien vapaa­seen käyt­töön, ei vain met­säs­tä­jil­le tai met­säs­ty­syh­dis­tyk­sen jäse­nil­le, Mäen­pää viitoittaa.

Liik­keel­le Mäen­pään mukaan läh­de­tään pienimuotoisesti.

– Kun saa­tai­siin muu­ta­man ampu­ma­pai­kan ver­ran tilaa. Kan­sa­lais­opis­tol­le voi­sim­me myös ehdot­taa jousiam­mun­ta-aihei­sen kurs­sin järjestämistä.

Mäen­pään itsen­sä jousi­met­säs­tys vei muka­naan pal­jol­ti lajin haas­ta­vuu­den takia. Saa­lis­ta­kin on toi­si­naan tul­lut, mut­ta vähin­tään yhtä mon­ta ker­taa se on myös haa­veek­si jäänyt.

Suo­men Met­säs­tä­jä­lii­ton mukaan jousi­met­säs­tyk­sen suo­sio on kas­va­nut vii­me vuo­si­na, ja yhte­nä syy­nä suo­sion kas­vuun on juu­ri lajin haas­ta­vuus. Mui­ta syi­tä ovat muun muas­sa sen äänet­tö­myys ja pääs­töt­tö­myys sekä lau­kauk­sen pie­ni varoa­lue, joten lajin har­joit­te­lu onnis­tuu usein omas­sa piha­pii­ris­sä. Jousi­met­säs­tys­tä sää­te­le­vät samat lait ja ase­tuk­set kuin muu­ta­kin met­säs­tys­tä, joten vaa­ti­muk­si­na ovat met­säs­tä­jä­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­nen, mak­set­tu riis­tan­hoi­to­mak­su sekä oikeus met­säs­tää alueella.

Jousel­la saa met­säs­tää kaik­kea pien­riis­taa sekä hir­veä pie­nem­piä sork­kae­läi­miä, kuten esi­mer­kik­si kau­rii­ta tai vil­li­si­kaa. Sork­kae­läin­ten met­säs­tä­mi­nen edel­lyt­tää kui­ten­kin hyväk­sy­tys­ti suo­ri­tet­tua ampu­ma­koet­ta. Met­säs­tyk­seen sovel­tuu käsin virees­sä pidet­tä­vä jousi, joi­ta ovat vastakaari‑, pit­kä- ja tal­ja­jousi. Jal­ka- eli var­si­jousen käyt­tö on kiel­let­ty. Lisäk­si jousen veto­jäyk­kyy­den on olta­va riit­tä­vän suu­ri, ja nuo­lis­sa pitää olla met­säs­tys­kär­ki, tau­luun ammut­ta­vat nuo­let eivät met­säs­tyk­seen sovel­lu. Met­säs­tys­nuo­lis­sa on usein leik­kaa­va kär­ki, ja nuo­li on osues­saan yhtä teho­kas ase kuin kivää­rin luoti.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.