Jak­ku­ky­län sil­lan raken­ta­mi­nen voi jatkua

Jakkukylän riippusillan rakentaminen keskeytettiin keväällä sen rakenteissa ilmenneiden ongelmien takia.

Hal­lin­to-oikeu­den mukaan Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan lisä­mää­rä­ra­ha­pää­tök­sen täy­tän­töön­pa­no­kiel­lol­le ei ole perusteita.

Iin kun­nan­val­tuus­to päät­ti mar­ras­kuus­sa, että pää­tös Jak­ku­ky­län sil­lan lisä­mää­rä­ra­has­ta teh­dään sul­je­tuin ovin. Val­tuus­to myön­si sil­lan muu­tos­töi­hin 385 300 euron lisämäärärahan.

Kun­nan­val­tuu­tet­tu Oili Kale­va valit­ti hal­lin­to-oikeu­teen val­tuus­ton pää­tök­ses­tä käsi­tel­lä asia salai­se­na. Hän vaa­ti, että vali­tuk­se­na­lai­sen pää­tök­sen täy­tän­töön­pa­no kiel­le­tään sii­hen saak­ka, kun pää­tös on lainvoimainen.

Iin kun­ta pyy­si jou­lu­kuus­sa, ettei Poh­jois-Poh­jan­maan hal­lin­to-oikeus ase­ta Jak­ku­ky­län sil­lan lisä­mää­rä­ra­ha­pää­tös­tä toi­meen­pa­no­kiel­toon sii­tä teh­dyn vali­tuk­sen käsit­te­lyn ajak­si. Kun­ta tote­si, että toi­meen­pa­no­kiel­to vaa­ran­tai­si hank­keen koko­nai­sai­ka­tau­lun. Näin kun­ta voi­si menet­tää ulko­puo­li­sen rahoi­tuk­sen ja sovin­to­so­pi­mus­ten mukai­set edut, ja kun­ta kär­si­si mer­kit­tä­viä talou­del­li­sia mene­tyk­siä. Hank­keen aika­tau­lun vii­väs­ty­mi­nen aiheut­tai­si myös turvallisuusriskin.

Hal­lin­to-oikeus hyl­kä­si hake­muk­sen pää­tök­sen täy­tän­töön­pa­no­kiel­los­ta, mut­ta antaa pää­tök­sen kun­nal­lis­va­li­tuk­seen myö­hem­min erikseen.