Jää­ra­veis­sa pää­osas­sa ovat hevo­set ja hyvä fiilis

Hieman harmaana alkanut jääravipäivä sai iltapäivällä osakseen myös pieniä auringon pilkahduksia.Hieman harmaana alkanut jääravipäivä sai iltapäivällä osakseen myös pieniä auringon pilkahduksia.

Illin­su­van­non jääl­lä seu­rat­tiin lau­an­tai­na jän­nit­tä­viä jää­ra­ve­ja san­koin jou­koin. Ran­ni­kon Hevos­seu­ran jär­jes­tä­mis­sä jää­ra­veis­sa kisat­tiin kuu­den läh­dön ver­ran. Kisay­lei­sön pie­nim­mil­le ohjel­maa oli tar­jol­la myös poni­rat­sas­tuk­sen ja kep­pa­ri­ra­dan muo­dos­sa, ja läm­mik­keek­si saat­toi kios­kis­ta hakea mak­ka­raa tai lättykahvit.

Jää­ra­vien avaus­pu­heen piti kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen, joka hän­kin tun­ne­taan innok­kaa­na hevos­har­ras­ta­ja­na. Man­ni­nen oli eri­tyi­sen iloi­nen sii­tä, että jää­ra­vien kal­tai­set tapah­tu­mat kerää­vät niin kun­nan kuin lähi­seu­tu­jen­kin alu­eel­ta yhteen sekä hevo­sih­mi­siä että sel­lai­sia ihmi­siä, jot­ka hevos­ten kans­sa eivät juu­ri­kaan ole tekemisissä.

– Toi­von, että tänään näh­dään hie­no­ja urhei­lusuo­ri­tuk­sia ja hie­no­ja hevo­sia, ja myös­kin hyvää kil­pai­lua, Man­ni­nen päät­ti avauspuheensa.

Ran­ni­kon Hevos­seu­ra ry:n puheen­joh­ta­ja Mat­ti Tii­ro ja hal­li­tuk­sen jäsen Ante­ro Kurt­ti­la oli­vat saa­pu­neet Illin­su­van­nol­le jo aamu­kuu­del­ta val­mis­te­le­maan ravi­päi­vää. Kum­man­kaan hymy ei ollut ilta­päi­vä­kah­teen men­nes­sä hyytynyt.

– Poruk­kaa näyt­tää tul­leen pai­kal­le tosi mah­ta­vas­ti, kyl­lä ravi­ta­pah­tu­ma kiin­nos­taa ihmi­siä eten­kin, kun se on näin lähel­lä kylää, Tii­ro toteaa.

Molem­mat mie­het ker­to­vat, että jää­ra­vien jär­jes­tä­mi­nen oli tänä­kin vuon­na kii­rei­nen ja aikaa vie­vä pro­ses­si. Mat­ti Tii­ro muis­tut­taa, että jää­ra­ve­ja ei ajet­tai­si ilman aktii­vis­ta talkooväkeä.

– Tänään­kin tääl­lä tal­koi­lee aina­kin 50 tal­koo­lais­ta, he ansait­se­vat suu­ren hatun­nos­ton panok­ses­taan. Eri­tyi­sen kii­tok­sen saa ravi­ra­dan auran­nut Ans­si Wiik – hyvä­kun­toi­nen rata on tänä­kin vuon­na kerän­nyt hevos­har­ras­ta­jil­ta pal­jon kii­tos­ta, Tii­ro sanoo.

Jää­ti­lan­ne ei ole tänä tal­ve­na huo­let­ta­nut jää­ra­vien jär­jes­tä­jiä. Ante­ro Kurt­ti­la tote­aa, että uima­ki­so­ja Illin­su­van­nol­la ei näil­lä jään pak­suuk­sil­la sai­si aivan äkkiä järjestettyä.

– Tam­mi­kuun 23. päi­vä jään pak­suu­dek­si mitat­tiin jo 40 sent­tiä, vaik­ka sil­loin osa vie­lä epäi­li, uskal­taa­ko jääl­le men­nä. Vii­me vii­kol­la jää­tä oli jo pai­koin 60 sent­tiä, Mat­ti Tii­ro täydentää.

Molem­mat Tii­ro ja Kurt­ti­la ovat sitä miel­tä, että paras­ta jää­ra­veis­sa on hevo­sur­hei­lun lisäk­si hyvän­tuu­li­nen ja lup­sak­ka ylei­sö. Mat­ti Tii­ron mukaan ravit ovat yhtei­söl­li­nen tapah­tu­ma, jos­sa pää­see näke­mään ja pori­sut­ta­maan tut­tu­ja, joi­hin ei vält­tä­mät­tä muu­ten törmää.

– Onpa niin­kin sat­tu­nut, että joku kat­so­maan tul­lut ei pois läh­ties­sä edes tie­dä, mitä radal­la on päi­vän aika­na tapah­tu­nut – tut­ta­via on riit­tä­nyt niin pal­jon, Kurt­ti­la täy­den­tää nauraen.

Ran­ni­kon Hevos­seu­ra on halun­nut tar­jo­ta ravi­ko­ke­muk­sen useam­pa­na vuon­na myös hoi­va­ko­ti Emmin­tu­van asuk­kail­le, ja lau­an­tain jää­ra­veis­sa Emmin­tu­pa­lai­sia oli pai­kal­la kah­den tila­tak­sin verran.

– Tak­si­kyy­dit sekä lät­ty­kah­vit ja mak­ka­rat tar­jo­taan heil­le seu­ran piik­kiin. Olem­me saa­neet täs­tä hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­ta pal­jon kii­tos­ta, Tii­ro kertoo.

Jää­ra­vien pal­kin­to­ku­nin­gat­ta­rek­si tien­sä ohjas­ti iiläi­nen Maria Kurt­ti­la, joka vei ykkös­pai­kan läh­dös­sä 1 hevo­sel­la Wild Alice, läh­dös­sä 2 hevo­sel­la Ran­nan Voit­to ja läh­dös­sä 6 hevo­sel­la Ana­heim Kemp. Poni­läh­dön ensim­mäi­sek­si sijoit­tui Saa­na Kou­va­la ponil­la Knuut­ti­lan Herkules.

Monté-läh­dön ensim­mäi­sek­si sijoit­tui Mai­ju Lep­pä­jär­vi Che­vy to the Levy ‑hevo­sel­la. Läh­dön 5 voit­ti Vee­ra Lei­no­nen hevo­sel­la Joki­ran­nan Lissu.

Iin Jää­ra­vien tulok­set, ilmoi­tet­tu sijoi­tus, nume­ro, hevo­sen ja ohjas­ta­jan nimet sekä kokonaisaika:

Läh­tö 1

1) 1 Wild Alice, Maria Kurt­ti­la 02:57,0

2 )5 Fire Stri­ke, Mar­ko Pel­li­nen 02:58,4

3) 6 Sarah Con­nor, Kata­rii­na Palo­mä­ki 03:17,1

4) 3 Mas­te­ri­mint, Jor­ma Han­nus 03:17,6 01:36,9

hpl 2 Stash Foe, Jan­ne Jokilehto

POISSA 4 Rain By Me, Jen­na Pohjanen

Läh­tö 2

1) 5 Ran­nan Voit­to, Maria Kurt­ti­la 03:48,4

2) 3 Muis­ton Aaro­ni, Han­na Ran­ta 03:49,3

3) 4 Patio, Arto Hyvä­ri 03:49,9

hll 1 Frii­ma­ri, Jor­ma Hannus

hll 2 Life, Tie­ra Parviainen

Läh­tö 3 A‑poni

1) 3 Knuut­ti­lan Her­ku­les, Saa­na Kou­va­la 03:29,3

2) 2 Joki­mäen Ilo­na, Tatu Ek 03:32,0

3) 1 Pel­legri­no, Jen­ny Häy­ry­nen 03:33,5

4) 4 Ext­rapret­ty Aria, Pet­ra Nie­mi­nen 03:36,5

Läh­tö 4 monte

1) 3 Che­vy to the Levy, Mai­ju Lep­pä­jär­vi 02:57,2

2) 2 Arc­tic Dark, Maria Kurt­ti­la 02:58,5

3) 1 Ril­ley, Kata­rii­na Palo­mä­ki 03:03,4

Läh­tö 5

1) 3 Joki­ran­nan Lis­su, Vee­ra Lei­no­nen 03:50,3

2) 4 Pica­ros Sami Ter­vo 03:55,7

3) 1 Poh­jan­tuu­li, Paa­vo Räi­nä 04:04,3

Läh­tö 6

1) 4 Ana­heim Kemp, Maria Kurt­ti­la 02:46,3

2) 1 Ray Record, Mar­ko Pel­li­nen 02:46,3

3) 2 Nemea Cata­na, Tie­ra Par­viai­nen 02:47,2

4) 3 Drea­ming Artist, Sami Ter­vo 02:49,2

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.