Iis­sä kysy­tään kun­ta­lais­ten tyy­ty­väi­syy­des­tä ja toiveista

Iin kun­ta on avan­nut kun­ta­lais­ba­ro­met­rin, jon­ka avul­la kar­toi­te­taan asuk­kai­den tyy­ty­väi­syyt­tä kun­nan pal­ve­lui­hin ja sel­vi­te­tään kehit­tä­mis­toi­vei­ta. Baro­met­ri koos­tuu nel­jäs­tä eri­lai­ses­ta tes­tis­tä. Tes­tit teke­mäl­lä sel­vi­ää, mitä vas­taa­ja pitää tär­keim­pi­nä kri­tee­rei­nä unel­mien­sa naa­pu­ris­tos­sa, mit­kä ovat kes­kei­sim­mät arjen haas­teet, mit­kä ovat vas­taa­jan tule­vai­suu­den odo­tuk­set ja mit­kä tär­keim­mät ele­men­tit vas­taa­jan omas­sa elä­män­ta­vas­sa. Tes­tien avul­la voi poh­tia oman elä­män­laa­tun­sa koos­tu­mus­ta ja arjen suju­voit­ta­mis­ta. Vas­taa­ja saa myös teh­tä­viä, joi­den avul­la voi kohen­taa hyvinvointiaan.

Kun­ta­lais­ba­ro­met­ri 2021 on avoin­na 6.6. saak­ka netis­sä osoit­tees­sa ii.fi/barometri.

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt Iin kun­nal­le 100 000 euroa rahoi­tus­ta kun­ta­lais­ba­ro­met­rin tulos­ten poh­jal­ta kun­ta­lais­ten kans­sa teh­tä­viin kokei­lui­hin. Ensim­mäi­nen kokei­lu vali­taan kesän aika­na baro­met­ris­ta nous­sei­den vas­taus­ten perus­teel­la. Kak­si seu­raa­vaa kokei­lua vali­taan syk­syl­lä ja toteu­te­taan vii­meis­tään tal­ven 2021–22 aikana.

Kun­ta­lais­ba­ro­met­rin toteu­tus­ta­paa on kehi­tet­ty kevään ajan, jot­ta osal­lis­tu­mi­nen oli­si kun­ta­lai­sil­le hou­kut­te­le­vam­paa. Kehit­tä­mis­tä vie eteen­päin kun­nan Open Agen­da ‑hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Johan­nes Hela­ma, jon­ka mukaan suo­ran pal­ve­lu­pa­laut­teen sekä kehit­tä­mis­toi­vei­den sijas­ta uudis­te­tul­la kun­ta­lais­ba­ro­met­ril­la tavoi­tel­laan tie­tä­mys­tä kun­ta­lais­ten koke­mas­ta omas­ta arjesta.

Iin kun­ta toteut­taa kun­ta­lais­ba­ro­met­rin joka toi­nen vuosi.