Mat­ka Maa­ki­seen Mar­tin­nie­meen Kii­min­ki­jo­kea pitkin

Maakisessa Martinniemessä on luvassa jälleen kulttuuria taustalla rannaton horisontti ja nyt myös melontaa Kiiminkijoella. Kuva: Jukka Takalo.Maakisessa Martinniemessä on luvassa jälleen kulttuuria taustalla rannaton horisontti ja nyt myös melontaa Kiiminkijoella. Kuva: Jukka Takalo.

Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi on tänä kesä­nä ohjel­mal­li­nen poik­ki­tai­teel­li­nen Mat­ka maa­ki­seen Mar­tin­nie­meen ‑tapah­tu­ma ensi vii­kon lau­an­tai­na 12.6. Mat­ka teh­dään vesi­teit­se Kii­min­ki­jo­kea pit­kin Kii­min­gin Ala­ky­läs­tä Mar­tin­nie­men Ukko­lan­ran­taan. Tapah­tu­mas­ta teh­tä­vää suo­raa live­lä­he­tys­tä voi seu­ra­ta koko päi­vän ajan ver­kos­sa mis­sä vaan virit­täy­ty­mäl­lä Poh­joi­nen kult­tuu­ri­vir­ta ‑kana­val­le. Myös osal­lis­tu­mi­nen mat­kal­le ja rei­tin var­rel­la ole­viin tapah­tu­miin on mah­dol­lis­ta. Ukko­lan­ran­nas­sa on luvas­sa perin­teis­tä ohjel­maa ja pik­nik-tun­nel­maa sil­lä poik­keuk­sel­la, että rok­ki­la­vaa ei tänä vuon­na pys­ty­te­tä, ker­too tapah­tu­man orga­ni­saat­to­ri Juk­ka Taka­lo.

Mat­ka alkaa Kii­min­ki­jo­ki­me­lon­ta­na Kii­min­gin Ala­ky­läs­tä kel­lo 9.30 koh­ti Hau­ki­pu­taan kirk­ko­ran­taa. Mat­kan var­rel­ta on luvas­sa mai­se­maa, melo­jien haas­tat­te­lu­ja ja kos­ken­las­kua sekä ajan­koh­tai­sia nos­to­ja joki­var­si­tee­mois­ta. Ris­tei­lye­män­tä­nä on Ani­ta Val­ka­ma.

Hau­ki­pu­taan kirk­ko­ran­taan saa­vu­taan noin kel­lo 15.30. Tapu­li­kah­vi­la on avoin­na ja mah­dol­li­suus on tutus­tua myös kirk­ko­maa­lauk­siin. Mat­ka jat­kuu kel­lo 16 Mar­tin­nie­meen. Ris­tei­lyi­sän­tä­nä on koo­mik­ko Mat­ti Pat­ro­nen ja musi­soin­nis­ta vas­taa Juk­ka Taka­lon Kajak­kior­kes­te­ri. Mah­dol­li­suus on ostaa paik­ka kirk­ko­ve­nee­seen sou­ta­maan tai mat­kal­le voi liit­tyä vaik­ka omal­la sou­tu­ve­neel­lä. Myös bus­si­kyy­ti jär­jes­te­tään Oulus­ta Hau­ki­pu­taal­le ja Martinniemeen.

Mat­kan var­rel­la Sii­ka­saa­ren edus­tan sär­käl­lä näh­dään Tee­mu Tuo­hi­maan & Vee­ra Pyy­kön Haju­ra­ko ‑esi­tys sekä musiik­kia San­ta­hol­man vene­sa­ta­man edus­tal­la ja Ongan­no­kan laa­vul­la. Saa­pu­mi­nen Mar­tin­nie­meen tapah­tuu vähän ennen kel­lo 17:ää. Alka­jai­sik­si kajah­taa tut­tuun tapaan Martinniemi-biisi.

Ohjel­ma jat­kuu Ukko­lan­ran­nas­sa kel­lo 19 saak­ka pik­nik-tun­nel­mis­sa. Luvas­sa on muun muas­sa his­to­ri­aa, musiik­kia, kir­jai­li­ja­kä­ve­ly Joni Skif­tes­vi­kin tari­noi­den mai­se­mis­sa ja kuva­tai­de­kä­ve­ly Jyr­ki Mäen seu­ras­sa sekä Soi­van Sii­lin musi­soin­tia, sir­kus­tai­tei­lua ja metsätanssia.

Tapah­tu­man pää­näyt­tä­mö­nä ja ‑esiin­ty­jä­nä on ran­na­ton hori­sont­ti, joka aio­taan julis­taa illan aika­na kan­sal­lis­mai­se­mak­si, pal­jas­taa Juk­ka Takalo.

– Ohjel­ma­tar­jon­nan päät­tyes­sä väkeä siir­ty­nee seu­raa­maan Suo­mi-Tans­ka ‑jal­ka­pal­lo-otte­lua, mut­ta omaa pik­nik­kiä voi toki ran­nas­sa jatkaa.

Maa­ki­sen Mar­tin­nie­men jär­jes­te­lyi­hin ovat vai­kut­ta­neet koro­na-ajan vaih­te­le­vat rajoi­tuk­set, jot­ka näyt­tä­vät nyt höl­len­ty­vän kesäk­si. Tapah­tu­ma­pai­koil­la Maa­ki­ses­sa­kin huo­mioi­daan val­lit­se­vat käy­tän­nöt ja ohjeis­tuk­set. Päi­vän tapah­tu­mia voi seu­ra­ta ver­kos­sa, mut­ta pii­pah­taa voi kuun­te­le­mas­sa yhden osion jos­sain pysäh­ty­mis­pai­kas­sa, bon­ga­ta mon­ta paik­kaa tai suun­ni­tel­la ilta­pik­nik­kiä ran­nal­le. Maa­ki­nen kuva­tai­de­näyt­te­ly on esil­lä vie­lä sun­nun­tain ajan.

Kur­tin­hau­dan ran­ta­met­säs­sä on pysy­väs­ti luon­to- ja kult­tuu­ri­pol­ku sekä Pölök­ky­päit­ten polo­ku puu­veis­tok­si­neen. Uusia hah­mo­ja polul­le ilmes­tyi jo kevääl­lä. Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys yllä­pi­tää Ukko­lan­ran­nan laa­vua. Ran­nal­la on myös toi­von ankkuri.

Tämän­ke­säi­sen tapah­tu­man jär­jes­tää Poh­joi­nen kult­tuu­ri­vir­ta yhteis­työs­sä Kii­min­ki­jo­ki ry:n ja Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tyk­sen kans­sa. Kyläyh­dis­tys varau­tuu tar­joi­le­maan jäl­leen savu­mai­vo­ja ja muu­ta pik­nik-eväs­tä. Live­lä­he­tys­tä koor­di­noi Poh­joi­nen kult­tuu­ri­vir­ta ‑han­ke, rahoit­taa Oulun kau­pun­gin Tec­hArt ja tek­nii­kas­ta vas­taa Saha Prod Oy.

Tapah­tu­ma ver­kos­sa: pohjoinenkulttuurivirta.fi. Ohjel­mas­ta, aika­tau­lus­ta sekä vene- ja bus­si­kyy­deis­tä löy­tyy tie­toa Face­boo­kis­ta Mat­ka Maa­ki­seen Mar­tin­nie­meen ‑tapah­tu­man, Poh­joi­nen kult­tuu­ri­vir­ta ja Mar­tin­nie­meen kyläyh­dis­tys ‑sivus­toil­ta.