Iis­sä juh­lat seurakuntatalolla

Iin ja Kui­va­nie­men kir­kois­sa pide­tään itse­näi­syys­päi­vän juma­lan­pal­ve­luk­set tiis­tai­na kel­lo 10. Juma­lan­pal­ve­lus­ten jäl­keen las­ke­taan sep­pe­leet san­ka­ri­hau­doil­le. Oijär­ven ja Olha­van hau­taus­mail­la sep­pe­leet las­ke­taan kel­lo 9.

Iin kun­nan itse­näi­syys­päi­vän juh­la jär­jes­te­tään Iin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la kel­lo 11.30. Juh­lan ohjel­mas­sa on puhei­ta ja musiik­kia. Tilai­suu­teen kate­taan juh­la­kah­vit 80 henkilölle.