Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä roko­te­taan marraskuussa

Influens­sa­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät Kui­va­nie­mel­lä 15.11. ja Iis­sä 18.11.

Mak­sut­to­maan influens­sa­ro­ko­tuk­seen ovat oikeu­tet­tu­ja sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä lää­ke­huol­lon hen­ki­lös­tö, ras­kaa­na ole­vat nai­set, kaik­ki 65 vuot­ta täyt­tä­neet, alle 7‑vuotiaat, ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat, vaka­val­le influens­sal­le eri­tyi­sen alt­tii­den hen­ki­löi­den todel­li­nen lähin lähi­pii­ri, joka asuu samas­sa asun­nos­sa tai on vii­koit­tain kas­vo­tus­ten teke­mi­sis­sä samas­sa tilas­sa sekä varus­mies­pal­ve­luk­sen­sa aloit­ta­vat mie­het ja vapaa­eh­toi­sen ase­pal­ve­luk­sen aloit­ta­vat naiset.

Jos ei ole oikeu­tet­tu ilmai­seen roko­tuk­seen, voi ostaa rokot­teen aptee­kis­ta reseptillä.

Influens­sa­ro­kot­teen yhtey­des­sä tar­jo­taan mah­dol­li­suut­ta koro­nan tehos­te­ro­kot­tee­seen. Halus­ta ottaa tehos­te tulee ker­toa influens­sa­ro­ko­tuk­seen tullessa.

Koro­nan tehos­te­ro­ko­tet­ta suo­si­tel­laan yli 65-vuo­tiail­le, 18-vuot­ta täyt­tä­neil­le ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le sekä yli 12-vuo­tiail­le voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­le hen­ki­löil­le. Tehos­te­ro­ko­te anne­taan influens­sa­ro­kot­teen kans­sa samal­la ker­taa, kun edel­li­ses­tä roko­tuk­ses­ta tai sai­ras­te­tus­ta koro­nain­fek­tios­ta on kulu­nut 3 kuu­kaut­ta. Tehos­te­ro­kot­tee­na käy­te­tään Comirnaty-varianttirokotetta.

Influens­sa­ro­ko­tusa­jat

Iin ter­veys­a­se­man neuvola:

18.11. kel­lo 8–14, yli 75-vuo­ti­aat, ilman ajanvarausta.

25.11. kel­lo 8–14, yli 65-vuo­ti­aat, ilman ajanvarausta.

2.12. kel­lo 8–14 ris­ki­ryh­mät, ilman ajanvarausta.

Lap­sil­le tar­jo­taan roko­tuk­sia neu­vo­la­käyn­tien yhteydessä.

Aiko­ja on varat­ta­vis­sa myös muil­le päi­vil­le joko soit­ta­mal­la nume­roon 08 5875 5011 tai nettiajanvarauksessa.

Kui­va­nie­mi-talo:

15.11. kel­lo 8.30–15.45 ajanvarauksella.

17.11. kel­lo 8.30–15.45 ajanvarauksella

19.11. kel­lo 8.30–14.45, yli 75-vuo­ti­aat, ilman ajanvarausta

Aiko­ja on varat­ta­vis­sa myös muil­le päi­vil­le joko soit­ta­mal­la nume­roon 08 5875 5011 tai nettiajanvarauksessa.