Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä roko­te­taan kah­ta ryhmää

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män alu­eel­la roko­te­taan täl­lä het­kel­lä 80-vuo­tiai­ta ja sitä van­hem­pia sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­via omais­hoi­ta­jia. Toi­nen nyt roko­tet­ta­va ryh­mä ovat alle 70-vuo­ti­aat riskiryhmäläiset.

70–80-vuotiaiden roko­tuk­set eivät ole jää­neet välis­tä, vaan hei­dän roko­tuk­sen­sa alka­vat heti yli 80-vuo­tiai­den jäl­keen, näil­lä näky­min maa­lis­kuus­sa. Alle 70-vuo­tiai­ta ris­ki­ryh­mä­läi­siä roko­te­taan täl­lä het­kel­lä jo ennen 70–80-vuotiaita, kos­ka alle 70-vuo­tiai­den roko­tuk­set tapah­tu­vat eri rokot­teil­la kuin yli 70-vuo­tiai­den rokotukset.

Kun­ta­lais­ten ei tar­vit­se teh­dä mitään, vain odot­taa yhtey­den­ot­toa. Tois­tai­sek­si roko­tuk­siin kut­su­taan soit­ta­mal­la hen­ki­löl­le kotiin, joten roko­tus­vuo­ros­sa ole­vien kan­nat­taa vas­ta­ta myös itsel­le tun­te­mat­to­miin nume­roi­hin. Jos kun­ta­lai­nen ei vas­taa ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la, hen­ki­lö­kun­ta yrit­tää tavoi­tel­la uudes­taan. Tar­vit­taes­sa, jos esi­mer­kik­si ikäih­mi­nen ei vas­taa, Oulun­kaa­ren hen­ki­lö­kun­ta ottaa lopul­ta yhteyt­tä omai­siin. Kukaan ei siis jää rokot­ta­mat­ta sen takia, että ei oli­si huo­man­nut vas­ta­ta puhe­li­meen. Täl­lä het­kel­lä vuo­ros­sa ole­vien ryh­mien rokot­ta­mi­nen kes­tää vie­lä useam­man vii­kon, joten ei kan­na­ta hätään­tyä, jos puhe­lua ei vie­lä kuulu.

Alle 70-vuo­tiais­ta ris­ki­ryh­mä­läi­sis­tä ensim­mäi­se­nä ovat vuo­ros­sa hen­ki­löt, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus. Täl­lai­sia sai­rauk­sia ovat esi­mer­kik­si elin- tai kan­ta­so­lusiir­to, tie­tyt syö­vät, vai­kea puo­lus­tus­jär­jes­tel­män häi­riö, vai­kea kroo­ni­nen munuais- tai keuh­ko­sai­raus, kak­kos­tyy­pin dia­be­tes ja dow­nin oireyh­ty­mä. Sen, kuu­luu­ko hen­ki­lö ris­ki­ryh­mään, arvioi hoi­ta­va lää­kä­ri yhdes­sä Oulun­kaa­ren muun hen­ki­lö­kun­nan ja tar­vit­taes­sa Oys:n kans­sa. Esi­mer­kik­si syö­pä­po­ti­lai­den roko­tuk­set jär­jes­te­tään niin, että ne sopi­vat ajal­li­ses­ti yhteen mah­dol­lis­ten syö­pä­hoi­to­jen kans­sa. Lisä­tie­to­ja ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vis­ta löy­tyy THL:n nettisivuilta.

Kela ei kor­vaa roko­tus­mat­ko­ja, joten Oulun­kaa­ren hen­ki­lö­kun­ta ei voi kir­joit­taa tak­si­lap­pu­ja. Roko­tuk­sia jär­jes­te­tään osas­sa kun­tia myös iltai­sin tai lau­an­tai­sin, jol­loin omai­sil­la on parem­mat mah­dol­li­suu­det huo­leh­tia kuljetuksista.

Koro­naan liit­ty­vää työ­tä teke­vät työn­te­ki­jät sekä ikäih­mis­ten asu­mi­syk­si­köi­den asuk­kaat ja hen­ki­lö­kun­ta ovat saa­neet ensim­mäi­sen rokot­teen ja osa jo vah­vis­tus­ro­kot­teen­kin. Vah­vis­tusan­nos anne­taan jat­kos­sa 12 viik­koa ensim­mäi­ses­tä rokot­tees­ta. Hen­ki­lö­kun­ta antaa kum­mat­kin roko­tusa­jat puhe­li­mes­sa kerralla.

Oulun­kaa­ren alu­eel­la ensim­mäi­sen rokot­teen on saa­nut täl­lä het­kel­lä noin 1600 hen­ki­löä. Toi­sen­kin rokot­teen saa­nei­ta on noin 380 hen­ki­löä. Roko­tus­mää­rien tie­dot päi­vit­ty­vät parin päi­vän vii­veel­lä. Tilan­ne ete­nee Oulun­kaa­ren eri kun­nis­sa väki­lu­kui­hin suh­teu­tet­tu­na tasai­ses­ti. Rokot­tei­ta anne­taan koko ajan sitä mukaa, kun nii­tä Oulun­kaa­rel­le saadaan.

Jos epäi­lee sai­ras­ta­van­sa koro­naa, tulee soit­taa oman ter­veys­a­se­man ajan­va­raus­nu­me­roon. Roko­tus­ky­sy­myk­sis­sä sen sijaan tulee soit­taa kun­ta­koh­tai­seen koro­na­ro­ko­tus­nu­me­roon, joka on Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä 08 5875 5011. Nume­ro pal­ve­lee maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 8–9. Ajan­ta­sais­ta tie­toa roko­tus­ten ete­ne­mi­ses­tä saa muun muas­sa Oulun­kaa­ren net­ti­si­vuil­ta, Face­book-tilil­tä ja paikallismedioista.

– Yhteis­työ neu­vo­la- ja ter­veys­pal­ve­lui­den, van­hus­pal­ve­lu­jen sekä Oulun­kaa­ren työ­ter­veys­yh­tiön kes­ken on ollut suju­vaa. Lisä­hen­ki­lö­kun­taa on löy­ty­nyt tois­tai­sek­si muka­vas­ti muun muas­sa elä­köi­ty­neis­tä ter­vey­den­hoi­ta­jis­ta. Lisäk­si esi­mer­kik­si Vaa­las­sa aulae­män­ti­nä ovat toi­mi­neet pai­kal­li­set Mar­tat, ter­veys­pal­ve­lu­joh­ta­ja Lii­sa Cajan-Suo­kas kiit­te­lee.

Vs. per­he­kes­kus­koor­di­naat­to­ri Kir­si Käh­kö­nen jat­kaa roko­tuk­siin liit­ty­vän lisä­hen­ki­lö­kun­nan rek­ry­toin­tia edel­leen tule­via kevään ja kesän mas­sa­ro­ko­tuk­sia var­ten. Työn­te­ki­jöi­tä tar­vi­taan sekä puhe­lin­pal­ve­luun, ajan­va­raus­työ­hön että itse rokotustapahtumiin.

– Ikäih­mi­set ovat olleet iloi­sia saa­des­saan roko­tusa­jan. Lisäk­si itse roko­tus­ti­lan­ne on tar­jon­nut vaih­te­lua arkeen. Roko­tuk­sen jäl­keen voin­tia seu­ra­taan roko­tus­pai­kal­la 15 minuu­tin ajan, mikä on tar­jon­nut muka­van tur­va­vä­lein tapah­tu­van rupat­te­lu­tuo­kion mui­den roko­tet­ta­vien kans­sa, vas­taan­ot­to­jen pal­ve­lue­si­mie­het kertovat.