Iin yhdys­kun­ta­joh­ta­ja Eelis Rank­ka valit­tu kaupungininsinööriksi

Iin kun­nan yhdys­kun­ta­joh­ta­ja Eelis Rank­ka on valit­tu Oulun kau­pun­gi­nin­si­nöö­rik­si. Rank­ka on kou­lu­tuk­sel­taan tek­nii­kan alan insi­nöö­ri ja tule­van kau­pun­gi­nin­si­nöö­rin vas­tuul­la tulee ole­maan yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lui­den kadut ja lii­ken­neyk­si­kön hen­ki­lös­tön, talou­den, hal­lin­non ja toi­min­nan joh­ta­mi­nen sekä osal­lis­tu­mi­nen kau­pun­ki­suun­nit­te­luun. Teh­tä­vään haki yhteen­sä 28 henkilöä.