Iin Vuo­den Yrit­tä­jä on Hius­huo­ne Lumo

Iin Yrit­tä­jät pal­kit­si vuo­si­ko­kouk­ses­saan Vuo­den Yrit­tä­jän, joka tänä vuon­na on kah­den nai­sen pyö­rit­tä­mä Hius­huo­ne Lumo. Äiti Mer­ja Pako­nen ja tytär San­na Pako­nen toi­mi­vat Iin kes­kus­tas­sa osoit­tees­sa Kirk­ko­tie 1, mis­sä kam­paa­mon tilat ovat olleet vuo­des­ta 2014. San­nan aloit­taes­sa yrit­tä­jä­nä vuon­na 2013 kam­paa­mo toi­mi vie­lä Kaup­pi­las­sa, mis­sä Mer­jan per­he tuol­loin myös asui.

Sekä äiti että tytär ker­to­vat ole­van­sa erit­täin otet­tu­ja saa­mas­taan huomionosoituksesta.

– Tun­tuu todel­la hyväl­tä, että saan elä­män­työs­tä­ni yrit­tä­jä­nä täl­lai­sen pal­kin­non lii­ke­kump­pa­ni­tyt­tä­re­ni kans­sa. Minul­la on ollut onni, että olen saa­nut työs­ken­nel­lä unel­ma-amma­tis­sa­ni koko työ­ura­ni ja yrit­tä­jä­nä­kin jo yli kol­me­kym­men­tä vuot­ta, Mer­ja toteaa.

Mer­ja Pako­nen on teh­nyt kam­paa­jan työ­tä aina ammat­tiin val­mis­tu­mi­ses­ta tähän päi­vään asti. Yrit­tä­jä­nä toi­mi­mi­sen hän aloit­ti vuon­na 1991, aluk­si koti­kam­paa­mo­na Ala­ran­nal­la. Per­heen muu­tet­tua Kaup­pi­laan siir­tyi kam­paa­mo­kin parin­kym­me­nen vuo­den ajak­si sin­ne, kun­nes San­nan tul­tua mukaan yri­tyk­sel­le oli käy­tän­nöl­lis­tä hank­kia toi­mi­ti­lat kes­kei­sem­mäl­tä pai­kal­ta, kun sii­hen mah­dol­li­suus avautui.

Mer­jan yrit­tä­jyy­su­ran aika­na on kam­paa­moa­la­kin muun maa­il­man­me­non tapaan kehit­ty­nyt ja muut­tu­nut kovasti.

– Esi­mer­kik­si käy­tös­sä ole­vat aineet ovat kehit­ty­neet, ja nii­tä on tul­lut pal­jon lisää. Myös tek­nii­kat hius­ten käsit­te­lys­sä ovat muut­tu­neet, ja hius­muo­ti­kin vaih­tuu vuo­sit­tain, joten ajan her­mol­la on koko ajan pysyt­tä­vä. Perus­tek­nii­kat, ne jo aika­naan kou­lus­sa opi­tut, ovat kui­ten­kin yhä samat.

Muo­ti­kir­jat ja ‑leh­det, jois­ta kam­paus­ten mal­le­ja ennen kat­sel­tiin, ovat sen sijaan jo men­nyt­tä maailmaa.

– Ennen mal­le­ja kat­sot­tiin enem­män leh­dis­tä ja kir­jois­ta sekä tele­vi­sios­sa näky­vil­tä jul­ki­suu­den hen­ki­löil­tä, nykyi­sin mal­lit löy­ty­vät somes­ta, yrit­tä­jät mainitsevat.

San­na Pako­nen oli yrit­tä­jäk­si ryh­tyes­sään vas­ta hie­man yli kak­si­kymp­pi­nen, mut­ta valin­ta ei ole kadut­ta­nut. Asioi­den sopi­mi­nen ja tar­vit­taes­sa jous­ta­mi­nen­kin sujuu, kun on tun­te­nut toi­sen koko ikän­sä. Yrit­tä­jän työs­sä on oma vapau­ten­sa vaik­ka vas­tui­ta­kin riittää.

– Minä pidän yrit­tä­jyy­den tuo­mas­ta vapau­des­ta ja sii­tä, että saan itse aika­tau­lut­taa oman työ­ni. Äiti­ni tapaan on par­tu­ri-kam­paa­jan ammat­ti ollut jo lap­suu­des­sa unel­ma-ammat­ti­ni, hän ilmaisee.

Koro­nae­pi­de­mia näkyi myös Hius­huo­ne Lumon toi­min­nas­sa asia­kas­mää­rän supis­tu­mi­se­na, mut­ta kam­paa­moi­den ei kui­ten­kaan tar­vin­nut pan­de­mian aika­na­kaan koko­naan ovia sulkea.

– Lii­ke­vaih­to toki pie­ne­ni, mut­ta pys­tyim­me ole­maan töis­sä aina­kin vuo­ro­tel­len, kun kam­paa­mos­sa ei kui­ten­kaan ole mon­taa ihmis­tä sisäl­lä saman­ai­kai­ses­ti. Kan­ta-asiak­kaat, jot­ka ovat aina olleet yri­tyk­sen sekä yrit­tä­jien kan­nat­te­le­va voi­ma, kävi­vät lähes taval­li­seen tapaan epi­de­mian­kin aikana.

Äiti ja tytär toi­vot­ta­vat­kin ter­ve­tul­leik­si sekä uudet että van­hat asiakkaat.

– Ja kos­ka ilman asiak­kai­ta ei oli­si yri­tys­tä­kään, haluam­me eri­to­ten kiit­tää hei­tä näis­tä kulu­neis­ta vuosista.

Iin Yrit­tä­jät pal­kit­si kokouk­ses­saan myös Iin Vuo­den Nuo­ren Yrit­tä­jän. Huo­mio­no­soi­tus ojen­net­tiin AML Gym ‑kun­to­sa­lia pyö­rit­tä­väl­le Alek­si Laa­joel­le. Lisäk­si huo­mioi­tiin myös yksi alle kak­si vuot­ta toi­mi­nut uusi yri­tys. Kysei­sen pal­kin­non sai Teol­li­suus­kopla Oy, jon­ka yrit­tä­ji­nä toi­mi­vat Juho Onka­lo ja Tomi Tyy­ki­luo­to.