Iin Vuo­den Ympä­ris­tö­pal­kin­to 2020 Ani­ta Sie­vä­sel­le

Iin Ympäristöpalkinto 2020 ojennettiin Anita Sieväselle, seurakunnalle luovutetun kunniamaininnan vastaanottivat puolestaan kirkkoherra Tapani Ruotsalainen (oikealla) ja talouspäällikkö Tapani Huhta (vasemmalla). Palkinnot luovuttivat Iin kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela sekä kuvasta puuttuva hallintojohtaja Annastiina Junnila.Iin Ympäristöpalkinto 2020 ojennettiin Anita Sieväselle, seurakunnalle luovutetun kunniamaininnan vastaanottivat puolestaan kirkkoherra Tapani Ruotsalainen (oikealla) ja talouspäällikkö Tapani Huhta (vasemmalla). Palkinnot luovuttivat Iin kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela sekä kuvasta puuttuva hallintojohtaja Annastiina Junnila.

– On sel­vää, että kier­rä­tys ja jät­tei­den vähen­tä­mi­nen ovat ympä­ris­tö­te­ko­ja, ja samoin myös ener­gi­aa sääs­tä­vät rat­kai­sut miel­le­tään ympä­ris­tö­teoik­si. Har­vem­min aja­tel­laan luon­non moni­muo­toi­suu­teen tai vesis­tö­jen kun­toon vai­kut­ta­via toi­mia ympä­ris­tö­te­koi­na, mut­ta mie­les­tä­ni ympä­ris­tö­te­ko­ja ovat hii­li­ja­lan­jäl­keä pie­nen­tä­vien teko­jen lisäk­si myös sel­lai­set teot, joi­den avul­la eli­nym­pä­ris­tös­tä tulee viih­tyi­säm­pi ja ter­veel­li­sem­pi paik­ka elää ja asua. Sanat lausui kii­tos­pu­hees­saan Poh­jois-Iin kyläyh­dis­tyk­sen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus