Iin Sil­lat jat­kaa uusien yrit­tä­jien huomassa

Iin Silloille uutena työntekijänä saapunut Mikko Pernu (keskellä) sekä yrittäjät Ari ja Tiina Ala-Opas olivat vielä viime viikolla remonttitohinoissa.Iin Silloille uutena työntekijänä saapunut Mikko Pernu (keskellä) sekä yrittäjät Ari ja Tiina Ala-Opas olivat vielä viime viikolla remonttitohinoissa.

Aivan Iin kes­kus­tan tun­tu­mas­sa sijait­se­va Iin Sil­lat ‑lei­rin­tä­alue ravin­to­loi­neen on vaih­ta­nut alku­vuo­des­ta omis­ta­jaa. Alu­een pää­ra­ken­nus on ollut remon­tis­sa, mut­ta hil­jat­tain ovet avat­tiin ylei­söl­le jäl­leen kah­vit­te­lu­jen ja musii­kin saattelemana.

Uudet omis­ta­jat ja yrit­tä­jät Ari ja Tii­na Ala-Opas toi­mi­vat yrit­tä­ji­nä myös ravin­to­la Meri­hel­mes­sä sekä Mana­man­sa­lon Port­ti ‑lei­rin­tä­alu­eel­la.

– Kun meil­le tar­jot­tiin tilai­suut­ta Iin Sil­to­jen ostoon, todet­tiin vain, että mik­si­pä ei. Pää­tös ostos­ta syn­tyi siis nopeas­ti, tote­aa Ari Ala-Opas.

Tii­na-puo­li­son mie­les­tä Iin Sil­to­jen sijain­ti on ihan­teel­li­nen sekä yrit­tä­jien että lii­ke­toi­min­nan näkö­kul­mas­ta. Paris­kun­ta asuu itse Oulus­sa, ja Iin Sil­lat sijait­see sopi­vas­ti mat­kan var­rel­la Meri­hel­meen kuljettaessa.

– Olem­me lähel­lä Nelos­tie­tä, joten mat­kai­li­joil­la on help­po tul­la tän­ne. Olem­me myös pai­kal­lis­ten asiak­kai­den kan­nal­ta kat­sot­tu­na hyväs­sä pai­kas­sa, kun tän­ne pää­see kyläl­tä kävel­len, Tii­na Ala-Opas toteaa. 

Ala-Oppaat ker­to­vat, että Iin Sil­lat halu­aa jat­kos­sa pro­fi­loi­tua lei­rin­tä- ja majoi­tus­pal­ve­lu­jen lisäk­si eri­tyi­ses­ti ruo­ka­ra­vin­to­la­na. Pää­ra­ken­nuk­sen enti­nen aamiais­sa­li on uusit­tu ravin­to­la­käyt­töön, ja sin­ne on raken­net­tu ihan uusi baaritiski.

– Teem­me Iin Sil­loil­le yhte­näi­sen ruo­ka­lis­tan Mana­man­sa­lon Por­tin ja Meri­hel­men kans­sa, mut­ta tilaa jäte­tään myös pai­kal­lis­te­tuil­le ruo­ka­tuot­teil­le. Haluam­me luo­da viih­tyi­sän ravin­to­lan, johon on help­po tul­la istu­maan ja viet­tä­mään aikaa, Tii­na Ala-Opas sanoo.

Ruo­ka­lis­tan lisäk­si myös muu­ta Iin Sil­to­jen toi­min­taa yhte­näis­te­tään Ala-Oppai­den kah­den muun toi­mi­pis­teen kans­sa. Esi­mer­kik­si kas­sa­jär­jes­tel­mä on jokai­ses­sa koh­tees­sa samanlainen.

– Kun joka koh­tees­sa on saman­lai­set lait­teis­tot ja toi­min­ta­ta­vat, voim­me lii­kut­taa hen­ki­lö­kun­taa pai­kas­ta toi­seen jous­ta­vas­ti. Eten­kin Meri­hel­men ja Iin Sil­to­jen välil­lä liik­ku­mi­nen tulee ole­maan väli­mat­kan­kin ansios­ta help­poa, tote­aa Ari Ala-Opas.

Yrit­tä­jien mukaan osa Iin Sil­to­jen enti­sis­tä työn­te­ki­jöis­tä jat­kaa koh­tees­sa työs­ken­te­lyä edel­leen, mut­ta mukaan saa­daan myös uut­ta väkeä eri­tyi­ses­ti keit­tiön puolelle.

Ravin­to­lan lisäk­si yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta halu­aa kehit­tää Iin Sil­to­jen muu­ta toi­min­taa ja pal­ve­lu­ja entis­tä ehom­mik­si. Ideoi­ta eri­lais­ten tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­tä on jo pal­lo­tel­tu. Kesäl­lä vie­rail­le ale­taan vuo­kraa­maan esi­mer­kik­si fatbikeja.

– Kun­han saam­me remon­tin ja ava­jais­hä­li­nät pois alta, alam­me kehit­tää tar­jon­taa mat­kai­li­joil­le. Tavoit­tee­na on, että mat­kai­li­jat saa­tai­siin vii­py­mään tääl­lä pidem­pään kuin yksi yö. Se oli­si mei­dän ja koko kun­nan etu, Tii­na Ala-Opas toteaa.

Yrit­tä­jät toi­vo­vat, että myös pai­kal­li­set löy­tä­vät uudis­tet­tuun kohteeseen.

– Toi­mim­me ympä­ri­vuo­ti­ses­ti, ja kesän lähes­tyes­sä aukio­loa­jat­kin laajenevat.