Iin pala­nut talo oli vapaa-ajan raken­nuk­sen sijas­ta koti

Palo tuhosi miltei koko rakennuksen, jäljelle jäi vain pari seinää ja muutamia kärähtäneitä esineitä.Palo tuhosi miltei koko rakennuksen, jäljelle jäi vain pari seinää ja muutamia kärähtäneitä esineitä.

Vii­me vii­kol­la uuti­soi­tiin Iis­sä pala­nees­ta vapaa-ajan raken­nuk­ses­ta. Kysees­sä oli­kin vuo­kra-asun­to, jos­sa Pasi Nie­mi oli asu­nut vii­mei­set kym­me­nen vuot­ta. Palon het­kel­lä Nie­mi oli kih­lat­tun­sa Anu Mäen­kos­ken luo­na, eikä onnek­si palos­sa tapah­tu­nut henkilövahinkoja.

Uuti­set tuli­vat vuo­kra­lai­sel­le ymmär­ret­tä­väs­ti shok­ki­na. Paris­kun­ta ihmet­te­lee jäl­ki­kä­teen, miten asun­toa luul­tiin tyh­jil­lään ole­vak­si vapaa-ajan raken­nuk­sek­si pit­käs­tä vuo­kra­so­pi­muk­ses­ta huo­li­mat­ta. He eivät kuul­leet pelas­tus­lai­tok­sel­ta asias­ta mitään, vaan ainoa asi­aan liit­ty­nyt tie­do­tus tuli heil­le vuo­kra­nan­ta­jan tyt­töys­tä­vän soitosta.

Vas­ta­ran­nal­ta ilmoi­tet­tiin tuli­pa­los­ta pelas­tus­lai­tok­sel­le tiis­tai­aa­mu­na ukkos­myrs­kyn teh­des­sä tuho­jaan Iis­sä. Sala­ma oli iske­nyt taloon kah­des­ti peräk­käin. Palo oli läh­te­nyt etei­ses­tä, eikä pal­joa jää­nyt jäl­jel­le. Pari kär­ven­ty­nyt­tä isän­päi­vä­kort­tia ja sau­na­ton­tut oli­vat sel­vin­neet. Onnek­si Nie­mel­lä oli hyvät ja kat­ta­vat koti­va­kuu­tuk­set, mut­ta vakuu­tus­kaan ei voi tuo­da takai­sin mene­tet­ty­jä tun­teel­li­ses­ti arvok­kai­ta esineitä.

–Hen­ki­nen puo­li ja muis­tot on ne, joi­ta ei pys­ty vakuu­tus kor­vaa­maan, Mäen­kos­ki toteaa.

Pian häi­tään juh­li­va paris­kun­ta alkaa raken­ta­maan yhteis­tä koti­aan sil­lä mitä on jäl­jel­lä. On har­mil­lis­ta, että toi­sen tava­rat ovat mel­kein koko­naan tuhou­tu­neet. Mäen­kos­ken asun­non mit­ta­van vesi­va­hin­gon, koro­nas­sa vie­te­tyn juhan­nuk­sen ja tuhoi­san palon jäl­keen onni sai­si jo kään­tyä parem­paan. Voi vain toi­voa, että häät mene­vät putkeen.

–Menee­hän täs­sä aikaa toi­pu­mi­seen, kun on ollut niin pai­na­jais­mais­ta vii­me aikoi­na. Pik­ku­hil­jaa ale­taan lait­ta­maan asioi­ta uudel­leen kun­toon, kun­han pää­see jaloil­leen, Mäen­kos­ki kertoo.