Iin päi­vä­ko­tien sul­ke­mi­set lau­ta­kun­nan käsittelyyn

Iin kun­nan ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta käyt­tää otto-oikeut­taan ja ottaa käsi­tel­tä­väk­seen var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jan teke­män viran­hal­ti­ja­pää­tök­sen var­hais­kas­va­tusyk­si­köi­den auki­pi­tä­mi­ses­tä poik­keus­ai­ka­na. Lau­ta­kun­ta käsit­te­lee asi­aa kokouk­ses­saan tänään tors­tai­na. Ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta antoi kokouk­ses­saan 19.3. ope­tus­joh­ta­jal­le ja var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jal­le lau­ta­kun­nal­le kuu­lu­vaa pää­tös­val­taa, jot­ta he voi­vat päät­tää koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­miin häi­riö­ti­lan­tei­sin liit­ty­vis­tä asiois­ta. Var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja Vir­pi Uute­la teki 6.4. pää­tök­sen, että Tena­va­tu­van ja Jakun ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­dit sekä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus