Iin kun­taan suun­nit­teil­la hal­lin­to- ja rakenneuudistus

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le, että kun­nas­sa käyn­nis­te­tään vuo­den 2022 talous­ar­vion ja suun­ni­tel­ma­kau­den 2023–2024 suu­ren ali­jää­män vuok­si ensi vuo­den alku­puo­lel­la hal­lin­to- ja raken­ne­uu­dis­tus. Sen tavoit­tee­na on tasa­pai­not­taa talout­ta ja sopeut­taa pal­ve­lu­ra­ken­net­ta vas­taa­maan nykyis­tä ja tule­vaa tar­vet­ta. Uudis­tuk­sel­la tavoi­tel­laan noin 1,0 mil­joo­nan euron sääs­töä. Lisäk­si hal­li­tus esit­tää, että pal­ve­lu­ver­kon tar­kas­te­lua jat­ke­taan kai­kil­la toimialoilla.

Kun­ta on jo tänä vuon­na käyn­nis­tä­nyt talou­den tasa­pai­no­tus­oh­jel­man hei­kon talous­ti­lan­teen oikai­se­mi­sek­si. Talou­den tasa­pai­no­tus­ryh­mä mää­rit­te­li kun­nan talou­den sopeu­tus­tar­peen ole­van 3 mil­joo­naa euroa. Ulko­puo­li­nen asian­tun­ti­ja teki kevääl­lä sopeu­tus­oh­jel­man, joka on ollut run­ko­na val­tuus­ton val­mis­tau­tues­sa vuo­den 2022 talous­ar­vion käsit­te­lyyn. Sopeut­ta­mis­oh­jel­man poh­jal­ta on teh­ty jo mer­kit­tä­viä sääs­tö­pää­tök­siä, mut­ta täy­si­mää­räi­ses­ti ne näky­vät vuo­den 2023 taloudessa.

Kun­nan­hal­li­tus hyväk­syi pie­nin muu­tok­sin talous­ar­vion vuo­del­le 2022 ja talous­suun­ni­tel­man vuo­sil­le 2023–2024 ja esit­tää ne kun­nan­val­tuus­ton hyväk­syt­tä­väk­si. Ensi vuo­den talous­ar­vio on 1,79 mil­joo­naa euroa alijäämäinen.

Kun­nan­hal­li­tus lisä­si yksi­mie­li­ses­ti Tei­jo Lie­dek­sen esit­tä­mät 10 000 euroa kir­jas­to­mää­rä­ra­hoi­hin. Ii-ins­ti­tuut­ti-lau­ta­kun­ta oli esit­tä­nyt kir­jas­to­mää­rä­ra­hoi­hin 10 000 euroa nykyis­tä pie­nem­pää budjettia.

Ensi vuo­den suu­rin inves­toin­ti on Hami­nan päi­vä­ko­din rakentaminen.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.