Iin kun­ta uusi ympä­ris­tö­pal­kin­non säännöt

Ympä­ris­tö­pal­kin­non sään­nöt on uusit­tu Iis­sä niin, että ensi vuo­des­ta läh­tien pal­kin­non saa­jas­ta päät­tää nuo­ri­so­val­tuus­to saa­mien­sa ehdo­tus­ten pohjalta.

Tänä vuon­na ympä­ris­tö­pal­kin­to jae­taan enti­seen tapaan. Pal­kin­non saa­ja jul­kis­te­taan elo­kuus­sa Ilmas­toA­ree­nas­sa, jos­sa myös pyy­de­tään ehdo­tuk­sia seu­raa­van pal­kin­non saajaksi.

Jat­kos­sa ympä­ris­tö­pal­kin­non voi saa­da toi­mi­ja, jon­ka kehit­tä­mä inno­vaa­tio edis­tää Iin kun­nan aset­ta­mien ympä­ris­tö­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti, että ensi vuon­na pal­ki­taan inno­vaa­tio, joka aut­taa kun­nan ruo­ka­hä­vi­kin vähentämisessä.

Ensi vuo­den ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­jak­si voi jät­tää ehdo­tuk­sia 30.4. saak­ka. Kun­nan­hal­li­tus aset­taa ehdo­tuk­set jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le ja nimeä vuo­sit­tain esi­raa­din, joka var­mis­taa ehdo­tus­ten perus­te­lui­den oikeellisuuden.

Nuo­ri­so­val­tuus­ton valit­se­ma voit­ta­ja saa Vuo­den ympä­ris­tö­pal­kin­to ‑tun­nus­tuk­sen sekä 1000 euroa.