Iin kun­ta osal­lis­tuu Raa­sa­kan van­han uoman kehittämishankkeeseen

Iin kun­nan­hal­li­tus päät­ti 19.2. pide­tys­sä kokouk­ses­saan, että kun­ta osal­lis­tuu van­han uoman kehit­tä­mis­hank­kee­seen vuo­si­na 2024–2025. Iin kun­ta teki ensim­mäi­sen vii­si­vuo­ti­sen kehit­tä­mis­so­pi­muk­sen vuo­sil­le 2017–2021 ja sopi­mus­ta jat­ket­tiin myös vuo­sil­le 2022–2023. Nyt osa­puo­let ovat neu­vo­tel­leet uuden hank­keen kehit­tä­mis­so­pi­muk­ses­ta seu­raa­vil­le kah­del­le vuo­del­le. Sopi­muk­sen tavoit­tee­na on Iijoen ja eri­tyi­ses­ti Raa­sa­kan van­han uoman osal­ta vir­kis­tys- ja käyt­tö­ar­von nos­ta­mi­nen ja vael­lus­ka­lo­jen sekä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus