Iin kun­nan uusi tai­deoh­jel­ma ohjaa hankintoja

Iin kunnan uusin julkisen taiteen hankinta on kesällä julkistettu Paula-Suomisen mosaiikkiteos Kummalliset Kukat. (Kuva Inka Hyvönen)Iin kunnan uusin julkisen taiteen hankinta on kesällä julkistettu Paula-Suomisen mosaiikkiteos Kummalliset Kukat. (Kuva Inka Hyvönen)

Iin kun­nal­le on laa­dit­tu tai­deoh­jel­ma, joka ohjaa kun­nan jul­ki­sen tai­teen han­kin­to­ja vuo­teen 2026 asti. 

Tai­deoh­jel­ma on tär­keä toi­min­taoh­je toteut­ta­jil­le ja suo­si­tus päät­tä­jil­le eri­tyi­ses­ti kun kun­nan kes­kus­taa­ja­maa ja hyvin­voin­ti­puis­to­ja kehitetään. 

Ii on kokoon­sa näh­den aktii­vi­nen kult­tuu­ri­toi­mi­ja ja koko alu­een tai­de­tuo­tan­non kruununjalokivi. 

– Tai­deoh­jel­man laa­ti­mi­nen on osoi­tus kun­nan sitou­tu­mi­ses­ta tai­de­paik­ka­kun­ta-brän­diin. Tai­teen ja tai­de­läh­töi­sen osal­lis­ta­van toi­min­nan tuke­mi­nen hyö­dyt­tää sekä iiläi­siä että mat­kai­li­joi­ta ja tekee Iis­tä veto­voi­mai­sem­man pai­kan asua ja vie­rail­la, tote­aa Iin Tai­de­kes­kus Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan vas­taa­va tuot­ta­ja Jet­ta Hut­tu­nen.

Tai­deoh­jel­man perus­pe­ri­aat­teet ovat ympä­ris­tön kehit­tä­mi­nen tai­teen kei­noin, tai­de­toi­min­nan osal­li­suus ja yhtei­söl­li­syys sekä tai­de­tuo­tan­non ammat­ti­mai­suus ja kan­sain­vä­li­syys. Tai­deoh­jel­man myö­tä Iin kun­ta sitou­tuu myös jat­kos­sa rei­lun tai­de­tuo­tan­non käy­tän­tei­siin. Tai­deoh­jel­ma pää­see todel­li­seen tes­tiin heti 2021, kun sii­nä hah­mo­tel­tua jul­ki­sen tai­teen han­kin­taoh­jet­ta sovel­le­taan Iin toril­le suun­ni­tel­ta­van tai­de­teok­sen tilaamiseen. 

Tai­deoh­jel­maan pää­see tutus­tu­maan Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan verk­ko­si­vuil­la osoit­tees­sa www.kulttuurikauppila.fi/julkinen-taide/taideohjelma.