Iin kun­nan tili­kau­den tulos ylijäämäinen

Iin kun­nan vii­me vuo­den toi­min­ta­ker­to­muk­ses­ta ja tilin­pää­tök­ses­tä sel­vi­ää, että kun­nan tili­kau­den tulos ennen pois­toe­rän muu­tos­ta ja varaus­ten muu­tok­sia on 727 609,62 euroa yli­jää­mäi­nen. Tulok­seen sisäl­tyy myös vesi­lii­ke­lai­tok­sen tulos, joka käsi­tel­lään omas­sa kirjanpidossa.

Kun­ta­lain mukaan kun­nan­hal­li­tuk­sen tulee ottaa kan­taa tili­kau­den tulok­seen ja teh­tä­vä esi­tys tulok­sen käsit­te­lys­tä ja toi­men­pi­teis­tä talous­suun­ni­tel­ma-kau­del­la. Kun­nan­hal­li­tus esit­tää­kin, että tili­kau­den tulos tulou­te­taan perus­kun­nan ja lii­ke­lai­tos­ten pois­toe­roa suun­ni­tel­man mukaan 66 379,53 euroa. Tulout­ta­mi­nen tar­koit­taa osak­kai­den mak­susuo­ri­tus­ten kir­jaa­mis­ta tulos­las­kel­maan tuot­toi­hin. Tili­kau­den yli­jää­mäk­si muo­dos­tuu täten 31.12.2023 pois­toe­ron vähen­nys huo­mioi­den 793 989,15 euroa.

Kun­nan­hal­li­tus esit­tää kun­nan­val­tuus­tol­le yli­jää­män siir­tä­mis­tä taseen vapaa­seen omaan pää­omaan tili­kau­den yli­jää­män ja edel­lis­ten tili­kausien yli­jää­män lisäyk­sek­si. Edel­lis­ten ja vii­me vuo­den ker­ty­nyt yli­jää­mä on yhteen­sä 3 194 181,77 euroa. Esi­tys­tä talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seen ei tili­kau­den tulok­sen perus­teel­la tar­vi­ta, kos­ka tasees­sa ei ole ker­ty­nei­tä ali­jää­miä. Kun­nan­hal­li­tuk­sen tulee saat­taa tilin­pää­tös tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan käsit­te­lyn jäl­keen kun­nan­val­tuus­ton käsi­tel­tä­väk­si 30.6.2024 mennessä.