Iin ja Kui­va­nie­men hoi­to­paik­ko­jen vähen­nyk­set säi­lyi­vät sote-suunnitelmassa

Aluevaltuuston hyväksymä sote-palveluiden järjestämissuunnitelma sisältää akuuttihoitopaikkojen lakkauttamisen Iistä ja laitoshoitopaikkojen lakkauttamisen Kuivaniemeltä.Aluevaltuuston hyväksymä sote-palveluiden järjestämissuunnitelma sisältää akuuttihoitopaikkojen lakkauttamisen Iistä ja laitoshoitopaikkojen lakkauttamisen Kuivaniemeltä.

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Poh­teen alue­val­tuus­to hyväk­syi maa­nan­tai­na sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man vuo­sil­le 2023–2025. Esi­te­tyt muu­tok­set suun­ni­tel­maan hävi­si­vät äänes­tyk­sis­sä. Jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maan sisäl­tyy usei­ta muu­tok­sia Iihin ja Kui­va­nie­mel­le. Suun­ni­tel­man mukaan Iin Suvan­to­lan pal­ve­lu­kes­kuk­ses­ta lak­kau­te­taan akuut­ti­hoi­to­pai­kat, joi­ta on täl­lä het­kel­lä 18. Iihin perus­te­taan saman ver­ran arvioin­ti- ja kun­tou­tusyk­si­kön paik­ko­ja, jot­ka tar­joa­vat hoi­to­jak­so­ja tar­kem­paa sel­vit­te­lyä vaa­ti­vil­le asiak­kail­le. Poh­teen sosi­aa­li- ja terveydenhuollon… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus