Iijoen van­haan uomaan raken­net­tiin meri­lo­hel­le kutusoraikkoja

Vesikiikaroijia ja työkoneita on näkynyt viime ja tällä viikolla Iijoen vanhalla uomalla. (Kuva: Perämeren Kalatalousyhteisöjen liitto)Vesikiikaroijia ja työkoneita on näkynyt viime ja tällä viikolla Iijoen vanhalla uomalla. (Kuva: Perämeren Kalatalousyhteisöjen liitto)

Iijoen van­haa uomaa on kun­nos­tet­tu vii­me ja täl­lä vii­kol­la raken­ta­mal­la Raa­sak­ka­kos­keen ja Raa­sak­ka­lam­peen kutuso­raik­ko­ja meri­lo­hel­le. Kun­nos­tuk­sen tavoit­tee­na on elvyt­tää alu­eel­la lohen luon­tais­ta elin­kier­toa ja nos­taa van­han uoman kala­ta­lou­del­lis­ta arvoa.

Kala­ta­lous­neu­vo­ja Pasi Ant­ti­la kun­nos­tus­töi­den ohjauk­ses­ta vas­tan­nees­ta Perä­me­ren Kala­ta­lous­yh­tei­sö­jen lii­tos­ta ker­too, että kun­nos­tus­koh­tei­siin tuo­tiin yhteen­sä 128 ton­nia kiviai­neis­ta, jos­ta noin 21 ton­nia oli poi­kas­ki­veä, loput kutuso­raik­koa. Kaik­kien nyt teh­ty­jen kutuso­raik­ko­jen yhteis­pin­ta-ala on 111 neliötä.

Kutuso­rai­koil­le teh­tiin poh­ja­työt kai­vin­ko­neel­la, min­kä jäl­keen asen­net­tiin kutuso­rai­kot kuor­mat­rak­to­ril­la ja kai­vin­ko­neel­la. Kutuso­raik­ko­jen pak­suus on vähin­tään 30 sent­tiä, ja soraik­ko­jen pääl­lä veden syvyys on 40–50 senttiä.

Kun­nos­tuk­ses­sa teh­tiin myös kos­kiu­o­miin lisä­ki­ve­tys­tä, jol­la saa­tiin kos­kien vir­taa­mat moni­puo­li­sem­mik­si ja mut­kit­te­le­vam­mik­si. Hank­kee­seen kuu­lui myös vesi­kas­vil­li­suu­den, lähin­nä jär­vi­kais­lan poistamista.

Kun­nos­tus­työt oli­vat osa Iijoen van­ha luon­no­nuo­ma ‑han­ket­ta. Se on Iin kun­nan, PVO Vesi­voi­man ja Poh­jois- ja Ete­lä-Iin jako­kun­nan han­ke, jon­ka tavoit­tee­na on paran­taa kalo­jen nousu- ja lisään­ty­mi­so­lo­suh­tei­ta sekä lisä­tä alu­een virkistyskäyttöä.

Iijoen van­ha luon­no­nuo­ma eli Raa­sa­kan van­ha uoma on nah­kiai­sel­le, lohel­le, kesä­sii­al­le ja tai­me­nel­le tär­keä luon­nol­li­nen nousu­reit­ti ja lisään­ty­mi­sa­lue. Teh­dyis­sä Iijoen van­han uoman kutu­paik­ka­kar­toi­tuk­ses­sa huo­mat­tiin, että alu­eel­la oli lohi­ka­loil­le sopi­vaa kutu­kel­pois­ta sora­poh­jaa hyvin vähän.

Iijoen van­ha luon­no­nuo­ma ‑han­keen myö­tä PVO Vesi­voi­ma juok­sut­taa tänä kesä­nä Iijoen van­has­sa uomas­sa koko kesän taval­lis­ta enem­män vet­tä. Vir­taus­ta vaih­del­laan, sil­lä tavoit­tee­na on sel­vit­tää, mil­lä vir­taa­mal­la kalat nouse­vat. Uis­ka­rin kala­tiel­lä on las­ku­ri ja video­seu­ran­ta, jois­ta saa­daan tie­toa nous­seis­ta kaloista.

Van­han uoman kun­nos­tus­työt jat­ku­vat vie­lä tänä kesä­nä muun muas­sa maisemointitöillä.