Hyvin­voin­tia­lu­een hal­li­tus lisä­si Iihin arvioin­ti- ja kun­tou­tus­paik­ko­ja – Saat­to­hoi­don tule­vai­suu­des­ta ollaan Iis­sä huolissaan

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een alue­hal­li­tus teki kokouk­ses­saan tiis­tai­na sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maan muu­tok­sia ja tek­ni­siä tar­kis­tuk­sia. Iin osal­ta muu­tok­siin kuu­luu arvioin­ti- ja kun­tou­tusyk­sik­kö­paik­ko­jen lisää­mi­nen aiem­min suun­ni­tel­lus­ta 12 pai­kas­ta kuu­del­la paikalla.

Suun­ni­tel­ma ete­nee alue­val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si maanantaina.

Jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maan annet­tiin 111 viral­lis­ta lausun­toa ja 973 verk­ko­ky­se­ly­vas­taus­ta. Suun­ni­tel­mas­ta antoi­vat lausun­ton­sa muun muas­sa Iin kun­ta, Iin hoi­to-osas­ton hen­ki­lö­kun­ta, Tehyn Ran­ta­poh­jan ammat­tio­sas­to 701, Iin Vih­rei­den val­tuus­to­ryh­mä, Elä­ke­lii­ton Kui­va­nie­men yhdis­tys ry, Iin Elä­ke­läi­set ry ja Iin van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to. Pää­sään­töi­ses­ti lausun­nois­sa tode­taan esi­te­tyt vähen­nyk­set tehos­tet­tuun pal­ve­lua­su­mi­seen, akuut­ti­hoi­to­paik­koi­hin ja lai­tos­hoi­to­paik­koi­hin erit­täin suurina.

Lausun­nois­ta tulee esil­le huo­li Iin hoi­to-osas­tol­la toteu­tet­ta­van pal­la­tii­vi­sen hoi­don ja saat­to­hoi­don koh­ta­los­ta. Iin hoi­to-osas­ton lausun­nos­sa ker­ro­taan sen ja koti­sai­raa­lan yhdes­sä toteut­ta­man tavan teh­dä saat­to­hoi­toa saa­neen pal­jon kii­tos­ta. Hoi­to-osas­ton hen­ki­lö­kun­ta on huo­lis­saan, mis­sä saa­tet­ta­vat poti­laat jat­kos­sa saa­vat tar­vit­se­man­sa hoi­don. “Saa­tet­ta­van lähei­set ovat lähes poik­keuk­set­ta tii­viis­ti läs­nä saa­tet­ta­van luo­na. Jos lähin saat­to­hoi­toa tar­joa­va osas­to on esi­mer­kik­si Pudas­jär­vel­lä, läheis­ten läs­nä­olo saa­tet­ta­van luo­na ei toteu­du, tai aina­kin vai­keu­tuu”, tode­taan lausunnossa.

Iin hoi­to-osas­tol­la toteu­te­taan myös pal­lia­tii­vis­ta sedaa­tio­ta, jos­sa esi­mer­kik­si kipua voi­daan lie­vit­tää tajun­nan alen­ta­mi­sel­la kuo­le­man lähei­syy­des­sä. Iin Vih­rei­den val­tuus­to­ryh­mä tote­aa, että vuo­deo­sas­tol­la on hyviä yksi­tyis­huo­nei­ta, jois­sa omai­set voi­vat olla kuo­le­van tuke­na saat­to­hoi­don lop­pu­vai­hees­sa. “Vuo­deo­sas­to­paik­ko­ja tar­vi­taan tur­vaa­maan iiläis­ten inhi­mil­li­nen kuo­le­ma”, lausun­nos­sa todetaan.

Tehyn ammat­tio­sas­to tote­aa, ettei kaik­kia asiak­kai­ta voi­da hoi­taa koti­sai­raa­las­sa. Koti­sai­raa­lan ja hoi­to-osas­ton välil­le on kehit­ty­nyt tii­vis toi­si­aan tuke­va yhteis­työ, min­kä takia pide­tään perus­tel­tu­na säi­lyt­tää akuu­tin hoi­don osas­to­pai­kat Iissä.

Elä­ke­lii­ton Kui­va­nie­men yhdis­tys­tä askar­rut­taa eri­tyi­ses­ti suun­ni­tel­ma Kui­va­nie­men tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen ja lai­tos­hoi­don lopet­ta­mi­ses­ta. “Ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta­hoi­vaa tar­vi­taan var­mas­ti myös tule­vi­na vuo­si­na. Jo nyt on ollut tilan­tei­ta, jois­sa yhteis­päi­vys­tyk­ses­tä on jou­dut­tu kul­jet­ta­maan asiak­kai­ta Oulun­kaa­ren alu­een mui­den vuo­deo­sas­to­jen ja tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen tiloi­hin”, lausun­nos­sa todetaan.

Iihin suun­ni­tel­mas­sa lisä­tyt arvioin­ti- ja kun­tou­tusyk­sik­kö­pai­kat tar­joa­vat hoi­to­jak­so­ja asiak­kail­le, joi­den voin­ti edel­lyt­tää tar­kem­paa sel­vit­te­lyä. Kun­tou­tus­jak­sol­le voi tul­la sai­raa­la­hoi­don päät­teek­si tai kotoa. Jär­jes­tä­mis­suu­ni­tel­man mukaan jak­son tavoit­tee­na on toi­min­ta­ky­vyn edis­tä­mi­nen ja tar­peen­mu­kais­ten kotiin suun­tau­tu­vien pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen. Arvioin­ti- ja kun­tou­tusyk­si­kös­sä voi­daan tar­jo­ta myös saat­to­hoi­toa koti­sai­raa­lan turvin.