Hou­roo­ti-tur­na­jai­set tar­joa­vat teke­mis­tä nuo­ril­le

Etsivä nuorisotyöntekijä Esa Niskala veti torilla suosittua boffomiekkailupistettä.

Iis­sä ensi vii­kon tors­tai­na jär­jes­tet­tä­vät kes­kiai­kai­set Hou­roo­ti-tur­na­jai­set tar­joa­vat mata­lan kyn­nyk­sen teke­mis­tä nuo­ril­le. Yli­ran­nan Rat­su­ti­lal­la jär­jes­tet­tä­väs­sä tapah­tu­mas­sa on toi­min­taa rat­sas­tus­jousiam­mun­nas­ta bof­fo­miek­kai­luun.

Hou­roo­ti-tur­na­jai­set ovat IiPa­jan, Iin Hevos­har­ras­ta­jat ry:n ja Iin etsi­vän nuo­ri­so­työn yhteis­han­ke, joka toteu­tuu Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry:n (PoPLi) rahoi­tuk­sen sekä mukaan läh­te­nei­den yhteis­työ­kump­pa­nei­den tur­vin.

Iin toril­la rita­ri Johan Valo­par­ta­na liik­ku­nut Iin Hevos­har­ras­ta­jat ry:n puheen­joh­ta­ja Han­nu Kemi­läi­nen ker­toi, että seu­ra läh­ti mie­lel­lään mukaan tur­na­jais­ten jär­jes­tä­mi­seen.

– Voi­tim­me PoPLin kil­pai­lun, jos­sa oli mah­dol­li­suus voit­taa mata­lan kyn­nyk­sen nuor­ten tapah­tu­maan bud­jet­ti­ra­haa. Tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta nuo­ril­le teke­mis­tä, jos­sa lii­ku­taan hönt­säil­len, ker­too IiPa­jan työ­val­men­ta­ja Jen­ni-Sis­ko Kurt­ti­la.

Tur­na­jais­ten ennak­ko­mais­tiai­sis­sa sai tes­ta­ta onnis­tuu­ko hal­kai­se­maan kur­pit­san. Lai­tet­ta huol­ta­mas­sa IiPa­jan työ­val­men­ta­jat Jan­ne Hyvö­nen ja Jen­ni-Sis­ko Kurt­ti­la.

Hou­roo­ti-tur­na­jai­sis­ta saa­tiin mais­tiai­sia vii­me vii­kol­la Iin toril­la, jos­sa saat­toi bof­fo­miek­kail­la, tes­ta­ta gil­jo­tii­nia tai tutus­tua rita­ri Johan Valo­par­taan ja Hep­pu-hevo­seen.

Bof­fo­miek­kai­lus­sa miek­kail­tiin hel­pos­ti itse toteu­tet­ta­vil­la mie­koil­la.

– Miek­kail­les­sa tulee lii­kut­tua vahin­gos­sa niin, ettei sitä edes hok­saa. Lii­kun­ta voi olla haus­kaa, eikä se aina tar­vit­se mitään kal­lii­ta varus­tei­ta. Mie­kan­te­ko-ohjeet saa mukaan­sa, Kurt­ti­la ker­toi.

Kurt­ti­la oli hyvil­lään, että tapah­tu­ma­pai­kak­si saa­tiin Yli­ran­nan rat­su­ti­la ja yhteis­työ­kump­pa­neik­si esi­mer­kik­si Oulun Jousi­mie­het ja live­roo­li­pe­lei­hin ja larp­paa­mi­seen kes­kit­ty­vä seu­ra Oulun Inte­rak­tii­vi­set Eläy­ty­jät ry.

Hou­roo­ti on Iin his­to­ri­aa

Hou­roo­ti-tur­na­jais­ten nimi tulee Iin Nybyn lasi­teh­taan perus­ta­ja Johan Nylan­de­ris­ta. Hovi­neu­vos Nylan­der oli eris­kum­mal­li­nen, mies joka nimet­tiin Hou­roo­tik­si. Hou­roo­ti-nimi elää iiläi­ses­sä tari­nan­ker­ron­nas­sa. Tur­na­jai­sis­sa Han­na Puo­lak­ka ker­too kerää­mään­sä tie­toa Hou­roo­tis­sa.

Hou­roo­ti vai­kut­ti Iis­sä 1700-luvul­la, mut­ta tur­na­jais­mei­nin­kiin on otet­tu vai­kut­tei­ta 1500–1900-luvuilta. Hou­roo­ti-tur­na­jai­set jär­jes­te­tään Yli­ran­nan rat­su­ti­lal­la ensi vii­kon, eli kou­lu­jen syys­lo­ma­vii­kon tors­tai­na 24.10. kel­lo 12–16. Tapah­tu­ma on suun­nat­tu 13–26-vuotiaille, mut­ta rajaus ei ole jär­jes­tä­jien mukaan tiuk­ka. Hou­roo­ti-tur­na­jai­set ovat ilmai­nen tapah­tu­ma ja sin­ne on ilmai­nen bus­si­kul­je­tus Iin toril­ta.