Etä­Luot­si opas­taa omais­hoi­ta­jia digi­tai­dois­sa

Marjut Kiviahde on toinen muistisairaiden omaishoitajille suunnatun EtäLuotsi-hankkeen työntekijöistä. Kiviahde toivoo hankkeen tuovan osallistujilleen uskallusta ja varmuutta digilaitteiden käyttöön.Marjut Kiviahde on toinen muistisairaiden omaishoitajille suunnatun EtäLuotsi-hankkeen työntekijöistä. Kiviahde toivoo hankkeen tuovan osallistujilleen uskallusta ja varmuutta digilaitteiden käyttöön.

Elo­kuus­sa Iis­sä, Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä käyn­nis­tyy Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tyk­sen Etä­Luot­si-han­ke, jon­ka tavoit­tee­na on tar­jo­ta tukea muis­ti­sai­rais­ta lähei­sis­tään huol­ta pitä­vil­le omais­hoi­ta­jil­le. Hank­keen työn­te­ki­jä ja ter­vey­den­hoi­ta­ja Mar­jut Kiviah­de ker­too, että Etä­Luot­si-hank­keel­le saa­tiin rahoi­tus­ta Sosi­aa­li- ja ter­veys­jär­jes­tö­jen avus­tus­kes­kuk­sen yli­mää­räi­ses­tä avus­tus­haus­ta. – Huo­ma­sim­me hank­keel­le ole­van tar­vet­ta, sil­lä koro­na­pan­de­mian aiheut­ta­ma poik­keus­ti­lan­ne vai­kut­ti eri­tyi­sen voi­mak­kaas­ti juu­ri omais­hoi­ta­jiin: kai­ken­lai­nen päi­vä­toi­min­ta jäi tauol­le,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus