Elii­na Tas­ki­sen jäl­jet joh­ti­vat Iihin ja Petroskoihin

Tut­ki­ja Paa­vo Romp­pai­nen on teh­nyt sel­vi­tys­työ­tä, joka liit­tyy loik­ka­ri­de­sant­ti Mart­ti Kle­ment­tiin, joka on vuo­des­ta 1935 ollut Neu­vos­to­lii­ton kan­sa­lai­nen Kos­ti Iva­no­vitsh Vill­berg. Hänet on mai­nit­tu asia­kir­jois­sa iiläi­sen Elii­na tai Eli­na Tas­ki­sen puolisona.

Noin vuo­si sit­ten Romp­pai­nen etsi Elii­na Tas­ki­sen juu­ria ja elä­män kul­kua Ran­ta­poh­jan kaut­ta ja sai­kin lisä­sel­vyyt­tä tapahtumiin.

– Onnis­tuin jokin aika sit­ten tavoit­ta­maan Elii­na Tas­ki­sen sisa­ren­tyt­tä­ren, Pet­ros­kois­ta Suo­meen muut­ta­neen Orvok­ki Vesan. Hän vah­vis­ti Elii­nan syn­ty­neen Iis­sä 16.1.1916, elä­neen vii­mei­set vuo­ten­sa Laa­to­kan ran­nal­la Pit­kä­ran­nan kau­pun­gis­sa, ja kuol­leen tuber­ku­loo­siin 44-vuo­ti­aa­na 1960. Aiem­min saa­ma­ni tie­dot Tas­kis­ten muut­ta­mi­ses­ta Neu­vos­to­liit­toon 1927 tai ‑28 pitä­ne­vät paik­kan­sa, Romp­pai­nen ker­too nyt.

Elii­na Tas­ki­sel­la ja oulu­jo­kis­syn­tyi­sel­lä Mart­ti Kle­me­til­lä oli aina­kin yksi lap­si, 1941 syn­ty­nyt ja 2021 kuol­lut Irme­li. Kle­met­ti saat­toi olla myös 1938 syn­ty­neen, ja 1950-luvul­la kuol­leen Ernan isä, vaik­ka tätä ei Suo­mus­sal­mel­la syk­syl­lä 1943 pidet­ty­jen kuu­lus­te­lu­jen pöy­tä­kir­jas­sa mainitakaan.

Tas­ki­sen sisa­ruk­sis­ta vii­mei­se­nä elos­sa ollut, Orvok­ki Vesan äiti, Iis­sä 1918 syn­ty­nyt Elsa Maria kuo­li 1999.