Beto­ni­por­sail­la piris­tys­tä ja hyö­tyä

S-Market Iin edustalle ilmestyneet betoniset porsaat ovat herättäneet asiakkaissa sekä ihastelua että hämmennystä, kertoo myymäläpäällikkö Mika Mattila.

Iin S-Mar­ke­tin edus­tal­le ilmes­ty­neet por­saan muo­toi­set beto­ni­por­saat ovat herät­tä­neet ihas­tus­ta ja häm­men­nys­tä kau­pan asiak­kais­sa.

Beto­ni­por­saat ilmes­tyi­vät kau­pan edus­tal­le Iis­sä het­ken lii­ke­ti­lan laa­jen­nuk­sen jäl­keen.

– Aja­tus on sama kuin nor­maa­lil­la beto­ni­por­saal­la, eli ne estä­vät myy­mä­län eteen park­kee­raa­mis­ta. Kun oli mah­dol­li­suus hank­kia beto­ni­por­saat oikean por­saan näköi­si­nä, niin pää­tim­me tart­tua tilai­suu­teen, Iin S-Mar­ke­tin myy­mä­lä­pääl­lik­kö Mika Mat­ti­la ker­too.

Pos­sut osa
myy­mä­län piha­töi­tä

Beto­ni­por­sai­den asen­ta­mi­nen on ollut osa myy­mä­län piha­töi­tä mar­ke­tin kevääl­lä val­mis­tu­neen laa­jen­nuk­sen jäl­keen.

Myy­mä­län pihaan on myös mää­rä mer­ki­tä pihan kier­to­suun­ta, teh­dä suo­ja­tie­mer­kit sekä asen­taa pyö­rä­te­li­nei­tä beto­ni­por­sai­den vie­reen.

– Nuo beto­ni­por­saat piris­tä­vät ja lap­set voi­vat vaik­ka leik­kiä niil­lä. Asiak­kail­ta on tul­lut hymy­naa­mo­ja sii­tä, että tuol­lai­set on tul­lut, Mat­ti­la kuvai­lee por­sai­den saa­maa palau­tet­ta.

Mat­ti­lan mukaan osa asiak­kais­ta on taas ihme­tel­lyt por­sai­ta ja jopa kysy­nyt onko myy­mä­lään “tul­leet sika­päi­vät”. Sii­tä ei kui­ten­kaan ole kyse, myy­mä­lä­pääl­lik­kö on toden­nut.