Aamu­pa­la­pöy­däs­sä aihei­na työl­lis­tä­mi­nen ja yrityspalvelut

Johanna Jakku-Hiivala (istuu vasemmalla), Maija Takkinen ja Milla Lakso kertoivat iiläisille yrittäjille työllisyys- ja yrityspalveluista.Johanna Jakku-Hiivala (istuu vasemmalla), Maija Takkinen ja Milla Lakso kertoivat iiläisille yrittäjille työllisyys- ja yrityspalveluista.

Tiis­tai­na Iin kun­ta ja Mic­ro­po­lis kut­sui­vat iiläi­siä yrit­tä­jiä aamiai­sel­le ja ver­kos­toi­tu­maan. Yhtei­sen aamu­pa­la­pöy­dän ääreen kokoon­tui kym­men­kun­ta yrit­tä­jää. Aamun tee­ma­na oli­vat työl­lis­tä­mi­nen ja yri­tys­pal­ve­lut, ja niis­tä oli­vat yrit­tä­jil­le puhu­mas­sa Iin työl­li­syys­pal­ve­lu­jen omavalmentajat <

Lak­so ja Tak­ki­nen ker­to­vat halua­van­sa tuo­da työl­li­syys- ja työl­lis­tä­mis­pal­ve­lu­ja lähem­mäs kun­ta­lai­sia ja yrit­tä­jiä. Hei­dän mie­les­tään ihmis­lä­hei­sel­lä otteel­la pal­ve­luil­la saa­daan enem­män aikaan kuin tiu­kal­la viranomaisotteella.

– Yrit­tä­jät voi­vat ottaa mei­hin yhteyt­tä mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä esi­mer­kik­si työn­te­ki­jän rek­ry­toin­nin tul­les­sa ajan­koh­tai­sek­si. Vaik­ka rek­ry oli­si vas­ta suun­nit­te­lu­vai­hees­sa tai tar­ve oli­si vain osa-aikai­sel­le tai keik­ka­työ­läi­sel­le, voim­me olla avuk­si, tote­aa Takkinen.

Tak­ki­nen ja Lak­so esit­te­li­vät yrit­tä­jil­le eri­lai­sia työl­lis­tä­mi­sen tuki­kei­no­ja. Esit­te­lys­sä oli­vat oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus, kesä­työ­se­te­lit, työ­har­joit­te­lu­pai­kat, työ­ko­kei­lu ja palk­ka­tu­ki, jois­ta eten­kin kak­si jäl­kim­mäis­tä tun­tui­vat kiin­nos­ta­van yrittäjiä.

– Jos on halua tar­jo­ta työ­ko­kei­lu­mah­dol­li­suus jol­le­kin, niin sii­tä­kin voi olla mei­hin yhtey­des­sä, niin voim­me edel­leen tar­jo­ta paik­ko­ja asiak­kail­lem­me, Tak­ki­nen kertoo.

Lak­so ja Tak­ki­nen muis­tut­ti­vat myös työl­lis­tä­mi­sen kun­ta­li­säs­tä. Iin kun­ta mak­saa 300 euroa kuus­sa Iis­sä toi­mi­val­le yrit­tä­jäl­le, joka on hake­nut ja jol­le on myön­net­ty palk­ka­tu­kea työt­tö­män työn­te­ki­jän työllistämiseen.

– Moni ei täs­tä tie­dä, ja kun­ta­li­sää on tosi vähän käy­tet­ty tääl­lä Iis­sä. Me yri­täm­me olla täs­sä nyt vähän sanan­saat­ta­ji­na, ker­too Lakso.

Iin Mic­ro­po­lik­ses­sa toi­mi­van ravin­to­la Chuan Yi:n yrit­tä­jä Jen­ni Zhan­gin puo­li­so Timo Räi­hä puhui myös yrit­tä­jil­le palk­ka­tuel­la työl­lis­tä­mi­sen puo­les­ta. Hän on avus­ta­nut vai­mo­aan pal­jon palk­ka­tu­ki­ha­ke­mus­ten kans­sa, ja kokee haku­pro­ses­sin olleen aina helppo.

– Ei tun­tu­nut mis­sään vai­hees­sa, että oli­si yli­voi­mai­sen vai­ke­aa – kysy­mäl­lä vii­meis­tään sel­vi­ää. Suo­sit­te­len ehdot­to­mas­ti kai­kil­le, var­sin­kin täl­läi­ses­sä maa­il­man­ti­lan­tees­sa täl­lai­sel­la alal­la palk­ka­tues­ta on ollut iso apu. Nyt meil­lä on val­mis avus­ta­ja­kaar­ti, jois­ta saa­daan apu­kä­siä aina tar­peen tul­len, ker­too Räihä.

Johan­na Jak­ku-Hii­va­la välit­ti tapah­tu­maan yri­tys­pal­ve­lu­jen ter­vei­set. Myös Jak­ku-Hii­va­la kan­nus­ti yrit­tä­jiä ole­maan yhtey­des­sä mata­lal­la kynnyksellä.

– Ihan mikä tahan­sa asia on mie­len pääl­lä kehit­tä­mis­toi­men­pi­teis­tä rahoi­tus­ha­ke­muk­siin, niin meil­tä saa tukea, yksin ei tar­vit­se asioi­den kans­sa jää­dä, Jak­ku-Hii­va­la sanoo.

Lisäk­si Jak­ku-Hii­va­la muis­tut­ti yrit­tä­jiä Pai­kal­lis­ta-mer­kis­tä, jota iiläi­set yrit­tä­jät voi­vat yri­tyk­sel­leen hakea. Pai­kal­lis­ta-merk­ki ker­too yri­tyk­sen sitou­tu­neen edis­tä­mään Iin resurssiviisautta.

– Vas­tuul­li­suus on tätä päi­vää, ja yri­tyk­sen on vas­tuul­li­suus­asiat huo­mioi­ta­va. Välit­tö­mäs­ti ei kui­ten­kaan tar­vii lait­taa kym­me­nien tuhan­sien panee­le­ja tai säh­kö­au­to­ja, vaan voi vaik­ka panos­taa toi­mis­tos­sa kier­rät­tä­mi­seen tai pape­rin vähen­tä­mi­seen, sii­tä on help­po läh­teä liikkeelle.

Jak­ku-Hii­va­la vink­kaa myös rahoi­tusin­fos­ta, jon­ka Iin Yri­tys­pal­ve­lut jär­jes­tää huh­ti­kuun 20. päivä.

– Yri­täm­me saa­da laa­jas­ti mukaan eri rahoit­ta­jia ker­to­maan rahoi­tus­ten kri­tee­reis­tä. Info pide­tään ennen uusien rahoi­tus­ha­ku­jen aukea­mis­ta, niin saa­daan sit­ten haet­tua rahoi­tuk­sia ja hyö­tyä tän­ne­kin alu­eel­le, Jak­ku-Hii­va­la sanoo.

 

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.