Ystä­vän­päi­vä voi olla joka päivä

Riitta Viinikanoja hankki yrityksensä täyttäessä 20 vuotta ruokatarpeita ja muita tuotteita lahjoitettavaksi apua tarvitseviin perheisiin.Riitta Viinikanoja hankki yrityksensä täyttäessä 20 vuotta ruokatarpeita ja muita tuotteita lahjoitettavaksi apua tarvitseviin perheisiin.

Par­tu­ri-kam­paa­mo Tiu­ku Hau­ki­pu­taal­la täyt­tää hel­mi­kuus­sa ystä­vän­päi­vän aikoi­hin 20 vuot­ta. Kos­ka kah­vi­päi­vän jär­jes­tä­mi­seen merk­ki­päi­vän kun­niak­si liik­kees­sä oli­si ollut koro­na­ti­lan­teen takia epä­var­maa, yrit­tä­jä Riit­ta Vii­ni­ka­no­ja päät­ti lah­joit­taa tar­joi­luun ajat­te­le­man­sa sum­man hyvän­te­ke­väi­syy­teen ja krii­si­per­hei­den auttamiseen.

Kah­vi­päi­vään ajat­te­le­mal­laan sum­mal­la hän on hank­ki­nut lah­joi­tet­ta­vak­si päi­vit­täis­ta­va­roi­ta kuten las­ten­ruo­kaa, hygie­nia­tuot­tei­ta ja kah­via, jot­ka Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työ on lupau­tu­nut toi­mit­ta­maan tar­vit­si­joil­le. Lah­joi­tuk­sia jaet­ta­vak­si hän on lisäk­si saa­nut myös yhteistyökumppaneiltaan.

– Olen todel­la iloi­nen, jos voin näin aut­taa vai­keas­sa tilan­tees­sa ole­via. Tie­dän, että monis­sa per­heis­sä on tiuk­kaa, ja apu tulee var­mas­ti tarpeeseen.

Ystä­vän­päi­vää vie­te­tään ensi maa­nan­tai­na 14.2., jol­loin muis­te­taan lähei­siä ja ystä­viä. Päi­vä pysäyt­tää miet­ti­mään aut­ta­mis­ta myös laa­jem­min. Riit­ta Vii­ni­ka­no­jan mie­les­tä ystä­vän­päi­vä on pai­kal­laan, mut­ta ystä­vän­päi­vä voi olla joka päi­vä. Voim­me huo­mioi­da kans­saih­mi­siä vaik­ka vain kysy­mäl­lä, mitä sinul­le kuu­luu? On monia kana­via aut­taa myös hei­tä, joi­ta emme itse hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tunne.

Riit­ta Vii­ni­ka­no­jal­le sosi­aa­li­nen kans­sa­käy­mi­nen ja toi­sen ihmi­sen huo­mioi­mi­nen on luon­teen­omais­ta ja läheis­tä myös amma­tin kaut­ta. Kun kuun­te­lee ja on val­mis aut­ta­maan toi­sia, myös itse saa tukea ja apua tarvittaessa.

– Itse­kin voin luot­taa sii­hen, että ympä­ril­lä on aina ihmi­siä, joi­den puo­leen voin kään­tyä, hän kiittelee.

Riit­ta Vii­ni­ka­no­jan ystä­vä- ja tut­ta­va­pii­ri on laa­ja, ja hänen van­hin ystä­vän­sä on 96-vuo­tias. Ystä­vyys ei kat­so ikää. Kaik­ki ihmi­set tar­vit­se­vat ystä­vän, lähei­siä ja kai­paa­vat seu­raa, huo­len­pi­toa ja välittämistä.

Kun­nioi­tus ja arvos­tus sota­ve­te­raa­ne­ja ja ikäih­mi­siä koh­taan kum­pu­aa kodin perin­tö­nä. Riit­ta Vii­ni­ka­no­ja vart­tui 8‑lapsisessa per­hees­sä Yli­kii­min­gin Some­ro­vaa­ras­sa. Isä oli sota­va­te­raa­ni ja äiti kodin huo­leh­ti­va hen­ge­tär, joka lei­poi läm­pi­mäi­siä kou­lus­ta tuli­joil­le. Sisa­rus­par­ves­sa val­lit­see edel­leen tii­vis yhteys, vaik­ka päi­vit­täin ei yhtey­des­sä oltaisikaan.

15 vuo­den ajan Vii­ni­ka­no­ja on jär­jes­tä­nyt yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa sota­ve­te­raa­nien hem­mot­te­lu­päi­vää Hau­ki­pu­taal­la. Vuo­si vuo­del­ta vete­raa­nien rivit ovat harventuneet.

Tiu­ku on hel­kän­nyt 20-vuo­ti­sen toi­min­tan­sa aika­na Hau­ki­pu­taal­la ja Kel­los­sa. Nykyi­sel­lä pai­kal­laan Revon­tien 2:n lii­ke­ta­los­sa yri­tys on toi­mi­nut nyt kak­si vuot­ta. Unel­ma-alal­laan Riit­ta Vii­ni­ka­no­ja on toi­mi­nut jo 37 vuo­den ajan, aluk­si vie­raan pal­ve­luk­ses­sa ja myös alan opet­ta­ja­na Hau­ki­pu­taan ammattioppilaitoksessa.

Par­tu­ri-kam­paa­jak­si ryh­ty­mi­nen oli hänel­le itses­tään sel­vää jo pik­ku tyt­tö­nä. Amma­tin­va­lin­taa ei ole tar­vin­nut kos­kaan katua, vaik­ka eihän arki ole kenel­lä­kään aina yhtä juhlaa.

20 vuot­ta sit­ten Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tus­sa haas­tat­te­lus­sa Tiu­kun avat­tua oven­sa Kel­lon lii­ke­kes­kuk­ses­sa, yrit­tä­jä toi­voi edes­sä ole­van pit­kä ja tasai­nen lei­pä. Sel­lai­nen se on ollutkin.

Koro­na-aika on ollut ennen koke­ma­ton­ta ja koet­te­le­vaa yrit­tä­jil­le kuin kai­kil­le muillekin.

– Toi­vot­ta­vas­ti täl­lais­ta aikaa ei tar­vit­se tois­ta ker­taa kokea. Tule­vaan on aut­ta­nut usko, että täs­tä­kin selvitään.

Työ­tään Riit­ta Vii­ni­ka­no­ja kuvaa luon­teel­leen pas­se­lik­si. Työ ei ole pel­käs­tään hius­ten leik­kaa­mis­ta ja lait­ta­mis­ta, vaan koko­nais­val­tai­nen pal­ve­luam­mat­ti, jos­sa koh­taa ihmis­ten koko kir­jon. Eri­lai­suus on rik­kaus. Pisim­mät asia­kas­suh­teet ovat kes­tä­neet vuosikymmeniä.

– Kii­tol­li­nen olen asiak­kail­le­ni ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le­ni täs­tä matkasta.

Omas­sa arjes­saan Riit­ta Vii­nin­ka­no­ja naut­tii lei­po­mi­ses­ta ja ruu­an­lai­tos­ta. Lei­po­mi­nen on mitä par­hain­ta taki­na­te­ra­pi­aa. Lau­la­mi­ses­ta ja musii­kis­ta on tul­lut vuo­sien var­rel­la yhä mie­lui­sam­pi voi­ma­va­ra. Elä­mäs­sä tär­kein tuki­pi­la­ri on oma per­he ja lähei­set. Lap­sen­lap­sien myö­tä mum­mous on avan­nut uusia iha­nia ilonaiheita.