Vuo­den 2023 kult­tuu­ria­vus­tuk­set on jaettu

Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut tukee vuo­sit­tain avus­tuk­sil­la tai­teen ja kult­tuu­rin toi­mi­joi­ta sekä tai­teen ammat­ti­lai­sia ja hei­dän muo­dos­ta­mi­aan ryh­miä. Vuon­na 2023 avus­tuk­sia jaet­tiin yhteen­sä 412 209 euroa 151 haki­jal­le. Pää­tök­sen avus­tuk­sen saa­jis­ta teki kulttuurijohtaja.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta yhdis­tys­ten toi­min­ta-avus­tus­ta sai­vat: Hau­ki­pu­das-seu­ra ry 800 €, Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mö ry 2000 €, Yli-Iin tai­de­pii­ri Ryh­mä ‑75 500 € ja Yli­kii­min­gin Musiik­kiyh­dis­tys ry Ter­vas­tii­ma­vii­kon kului­hin, 2000 €.

Tapah­tu­ma-avus­tuk­sen saa­jien jou­kos­sa on muun muas­sa Juk­ka Taka­lo ja työ­ryh­mä, jol­le myön­net­tiin 2000 euron avus­tus Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi ‑tapah­tu­maan. IIKKUVAT ry saa 3 000 euroa IIK!!-kauhuelokuvafestivaalin järjestämiseen.

Lisäk­si jaet­tiin pro­jek­tia­vus­tuk­sia. Saa­jien jou­kos­sa on mm. Anna-Kai­sa Jär­vi, jol­le myön­net­tiin 3 000 euroa naa­mio­teat­te­ri­pro­duk­tion val­mis­ta­mi­seen ja esityksiin.

Kaik­ki­aan vuo­del­le 2023 hake­muk­sia saa­pui mää­rä­ai­kaan men­nes­sä 282 kap­pa­let­ta, yhteen­sä 1 371 624 eurol­la. Avus­tus­la­je­ja oli nel­jä: Tuki tapah­tu­mien ja fes­ti­vaa­lien jär­jes­tä­mi­seen, pro­jek­tia­vus­tus, yhdis­tys­ten toi­min­ta-avus­tus ja ammat­ti­tai­tei­li­joi­den työtilatuki.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.