Vir­pi­nie­men kehit­tä­mi­nen kiin­nos­taa laajalti

Virpiniemen kehittäminen on lähtenyt käyntiin vauhdilla. Mukana hankkeessa on toimijoita laajalti. Kuva: Fitness Media.Virpiniemen kehittäminen on lähtenyt käyntiin vauhdilla. Mukana hankkeessa on toimijoita laajalti. Kuva: Fitness Media.

Ensim­mäi­seen Vir­pi­nie­men kehit­tä­mis­työ­pa­jaan osal­lis­tui rei­lut vii­si­kym­men­tä eri orga­ni­saa­tioi­den, pal­ve­lun­tar­joa­jien ja toi­mi­joi­den edus­ta­jaa, ker­too han­ke­joh­ta­ja Vesa Schuts­koff Fit­ness Media Oy:stä. Osal­lis­tu­ji­na 20.10. jär­jes­te­tys­sä etä­työ­pa­jas­sa oli muun muas­sa raken­ta­mi­sen, ohjel­ma­pal­ve­lui­den, majoi­tus­pal­ve­lui­den, mat­kai­lun, har­ras­tei­den ja akti­vi­teet­tien sekä urhei­luseu­ro­jen edustajia.

Tilai­suu­des­sa esi­tel­tiin Oulun kau­pun­gin toi­mek­sian­nos­ta kon­sult­ti­na toi­mi­neen Fit­ness Media Oy:n ehdo­tuk­sia Vir­pi­nie­men kehit­tä­mi­sek­si niin lähi­vuo­sil­le kuin pidem­mäl­le ajan­jak­sol­le. Oulun kau­pun­gin Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut, Yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut sekä Busi­nes­sOu­lu ker­toi­vat mah­dol­li­suuk­sis­taan aut­taa toi­mi­joi­den pal­ve­lu­ke­hi­tys­tä alu­eel­la. Lisäk­si kuul­tiin esi­merk­ke­jä jo käyn­nis­ty­neis­tä eri toi­mi­joi­den inves­toin­ti­suun­ni­tel­mis­ta kuten majoi­tuk­ses­ta ja moni­toi­mi­hal­lia kos­ke­vis­ta suunnitelmista.

– Palau­te tilai­suu­des­ta ja tähän asti teh­dys­tä koor­di­noin­nis­ta on ollut posi­tii­vis­ta. Kehi­tys­suun­ni­tel­man kon­kreet­ti­nen, askel ker­ral­laan vai­heit­tai­sen ete­ne­mi­sen mal­li tukee alu­een meri-har­ju­luon­non ympä­ri­vuo­tis­ten mah­dol­li­suuk­sien hyö­dyn­tä­mis­tä. Täs­tä on hyvä jat­kaa Työ­pa­ja 2:ssa koh­ti raken­taen yhdes­sä kon­kreet­ti­sem­paa yhteis­työ­tä, yhteis­tä pal­ve­lu­ke­hi­tys­tä ja tapah­tu­ma- ja mark­ki­noin­tiyh­teis­työn perus­taa, Busi­nes­sOu­lun asiak­kuus­pääl­lik­kö Jyr­ki Kemp­pai­nen toteaa.

Kes­kei­sik­si kehi­tys­tar­peik­si pala­ve­ris­sa nousi­vat muun muas­sa rei­tis­tö­jen opas­teet ja reit­tien käy­tön koor­di­naa­tio, maa­no­mis­tus­asiat ja nykyi­nen jul­ki­sen lii­ken­teen puute.

– Nämä tar­peet ja rat­kai­sueh­do­tuk­sia nii­hin tul­laan kuvaa­maan kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­sa, lupaa Vesa Schutskoff.

Aiem­min Vir­pi­nie­men maas­to­rei­tis­töön on esi­tet­ty paran­nuseh­do­tuk­sia, mut­ta esteek­si on muo­dos­tu­nut maa­no­mis­tuk­sel­li­set seikat.

Vir­pi­nie­meen kaa­vail­laan raken­net­ta­vak­si uusi moni­toi­mi­hal­li, jon­ka toteut­ta­mi­sek­si on käyn­nis­sä hank­keen kump­pa­nuuk­sien kar­toi­tus, pro­jek­tin ete­ne­mi­sen suun­nit­te­lu ja rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sien selvittäminen.

Hank­keen pai­kal­li­se­na toi­mi­ja­na ja vetu­ri­na on ollut Hau­ki­pu­taan Pal­lo, jon­ka puheen­joh­ta­ja Mark­ku Koho­nen valot­ti hank­keen tilannetta.

Uusi hal­li voi­tai­siin toteut­taa läh­tö­koh­das­ta, että Vir­pi­nie­mes­sä kent­tä on jo val­mii­na ja tar­vi­taan kate pääl­le. Kysee­seen voi­si tul­la niin sanot­tu yli­pai­ne­hal­li, jon­ka kus­tan­nuk­set oli­si­vat rei­lut mil­joo­na euroa. Metal­li­run­ko­hal­li kus­tan­tai­si yli 5 Me.

Tar­ve­kar­toi­tuk­ses­sa on sel­vin­nyt, että Oulun seu­dul­la on tar­ve kah­del­le jal­ka­pal­lo­hal­lil­le. Sali­ti­laa­kin alueil­la tar­vi­taan, mut­ta vas­taa­vas­ti hal­lit vapaut­tai­si­vat sali­ti­laa. Jal­ka­pal­loi­li­joi­den ohel­la uuden moni­toi­mi­hal­lin poten­ti­aa­li­sia käyt­tä­jiä oli­si­vat myös mui­den urhei­lu­la­jien har­ras­ta­jat, oppi­lai­tok­set ja koiraharrastajat.

Vir­pi­nie­men merel­li­syyt­tä on alu­een kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mis­sa tar­koi­tus hyö­dyn­tää muun muas­sa ris­tei­ly­jen jär­jes­tä­mi­sel­lä (Oulu Lines Oy) ja rat­sas­tus­ret­ki­toi­min­nan laa­jen­ta­mi­sel­le on myös vireil­lä hank­kei­ta. Vir­pi­nie­mi gol­fin golf­ken­tän laa­jen­ta­mis­mah­dol­li­suut­ta sel­vi­te­tään. Reit­ti­ver­kos­ton paran­ta­mi­sen suun­nit­te­lun on kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lui­den tar­koi­tus käyn­nis­tää ja toteut­taa 2023–24. Majoi­tus­ka­pa­si­tee­tin lisää­mi­nen kuu­luu myös kehit­tä­mis­koh­tei­siin. Myös ensi­lu­men­la­tu löy­tyy kirjauksista.

Kehit­tä­mis­työ Vir­pi­nie­mes­sä tapah­tui­si vai­heit­tain vuo­des­ta 2023 eteen­päin. Vision mukaan Vir­pi­nie­mes­tä kehi­te­tään kan­sal­li­sen ja kan­sain­vä­li­sen tason akti­vi­teet­ti- ja mat­kai­lu­kes­kus, joka toi­mii myös huip­pu-urhei­lun osaa­mi­sen ja ‑val­men­ta­mi­sen kes­kit­ty­mä­nä Pohjois-Suomessa.

Vir­pi­nie­mes­sä vie­rai­lee arviol­ta 240 000 päi­vä­kä­vi­jää vuo­des­sa, kun las­ke­taan kaik­ki alu­eel­la kävi­jät ja oli­jat. Vuo­sien 2023–2024 perus­pa­ran­nus­toi­men­pi­teil­lä, yhteis­työn ja tapah­tu­ma­toi­min­nan koor­di­naa­tiol­la ja yhteis­mark­ki­noin­nin avul­la päi­vä­kä­vi­jä­mää­rän arvioi­daan nouse­van 400 000:ään.

Toi­nen yhtei­nen Vir­pi­nie­men kehit­tä­mis­työ­pa­ja jär­jes­te­tään tors­tai­na 17.11. kel­lo 16–18. Osal­lis­tua voi pai­kan pääl­lä Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­tol­la tai etä­nä Teams-yhtey­del­lä. Kah­vi­tar­joi­lu lii­kun­tao­pis­tol­la alkaa kel­lo 15.30.